Thursday, August 8, 2019

Tiết 19 và...

Tiết 19 và Phụ bản thơ về Đại úy Nguyễn Đình Giang trong Tướng Quân Ca, trường thi của Hoàng Minh Chân do Nhân Ảnh xuất bản cuối tháng 8, 2019

                             *




19. Chủ nghĩa phi nhân


Thế kỷ 20 sinh loài vô đạo
Kẻ ngu mê, lầm lẫn tin theo
Marx, Lenin chạy ngược chiều
Thui chột đời sống gieo điều oan khiên       (w)


Tàn ác đó, Phi nhân, Hung hiểm
Tội lỗi này thế kỷ ghi danh
Stalin, Mao, những tên đồ tể
Marx, Lenin trước tác cho thành

Thành chủ nghĩa, thành chia giai cấp
Vô sản này— họng súng tiến lên
Lập thế giới đại đồng bao khắp
Quỷ thần kinh bộ mặt con người

Máu năm châu sẽ tuôn cùng khắp
Xóa nông nô Tư bản “lũng nhân”         (x)
Hoang tưởng sẽ dẹp đi “xiềng xích”
Xích xiềng sau lại nặng bội phần

Sách đen thế kỷ còn ghi khắc            (y)
Triệu triệu người bi thảm chết oan
Gulag, nhà tù thêm rộ nở
Xác mòn, thây chết núi xoan xoan    

---




  Đại Úy Nguyễn Đình Giang


Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Đem máu xương chống giữ non sông
Lên đường nhập ngũ tòng quân
Quốc gia Võ bị xuất thân tuớng tài

Khóa hai mươi lăm Đà Lạt đó
Tết Mậu thân tang tóc vừa qua
Lòng trai trước loạn nước nhà
Nhất tâm xông tới để mà An dân

Nhập trinh sát, hành quân bảo vệ
Dò địch tình báo lại chỉ huy
Chưa dày công trận mạc, hề,
Không vì thế khí hùng, hề, nhạt phai


Thế cờ đổ, đồng minh tháo chạy
Kẻ đầu hàng mang lại trói tay
Sát thân về với rồng mây
Cho tròn khí tiết nghĩa này Tướng quân   

Nổ lựu đạn chỉ huy trinh sát
Ta cùng nhau vĩnh biệt nước Nam
Bảo cho giặc biết trời Nam
Uy thiêng linh khí mang mang đất trời

Sinh trong thời loạn binh đao nổi
Lấy nghiệp binh làm cõi hiến dâng
Sinh vi Tướng, tử vi Thần
Con Yêu Tổ quốc hiến dâng dời mình


HMC
Tiết tháng Bảy, Kỷ Hợi 2019






----