Thursday, May 18, 2023

Thăng tiến vì dân chủ

 

Nhiều nghiên cứu cho thấy dưới chế độ dân chủ, người dân đuợc hưởng nhiều phúc lợi hơn các chế độ độc tài, chuy ên chế  hay toàn trị, nhất là  từ khi khối cộng sản sụp đổ dầu thập niên 1980s

 Ngoài hai quyền lợi căn bản nhất là tự do và bình đẳng, các nghiên cứu cho thấy tiêu chuẩn sống của người dân được nâng cao rõ rệt trong một chế độ dân chủ như tình hình kinh tế của cả quốc gia tăng trưởng manh mẽ, giáo dục được nâng cấp cũng như đời sống được đảm bảo hơn với hệ thống y tế được hoàn chỉnh, cải thiện. Thử đọc nghiên cứu từ hai giáo sư từ Deakin University, châu Úc

 

REF

 

https://www.jstor.org/stable/25193797?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents