Saturday, September 5, 2020

Lời Thiền Sư Thích Thanh Từ


Tăng ni, thiện tri thức, cư sĩ, Phật tử đọc ra điều gì có liên quan tới thiền tông Việt Nam trong lời dẫn này của ĐLHT-Thiền sư Thích Thanh Từ, khi ông dịch Tín Tân Minh của thiền sư Tăng Xán ?


"Tổ chỉ để lại có một tác phẩm Tín Tâm Minh,
một bản văn rất gọn và đầy đủ ý nghĩa trong nhà thiền.
Học thiền, chúng ta học Pháp Bảo Đàn mà không học
Tín Tâm Minh là không được. Tổ tóm gọn tinh yếu của
Thiền qua bao nhiêu lời, bao nhiêu chữ, đề tựa là Tín
Tâm Minh. Tín Tâm là tin tâm mình. Minh là ghi khắc
lại cho người đọc nương theo tu tập để nhận ra tâm
mình."---REFhttps://thuvienhoasen.org/images/file/pjyguJ1G0QgQAFQA/ebook-tintamminh.pdf?fbclid=IwAR3ogz2JuBpCpY-VFPYOE4h344bmAixCpAKlfA7RUfrzDLAShfUCY8UiVFM

No comments:

Post a Comment