Tuesday, January 19, 2021

 Tường Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa lần thứ 46


https://www.thequestionsandthesolutionsare.com/2013/01/tuong-niem-anh-hung-tu-si-hai-quan-viet.html

Anh linh
Tử sĩ Hoàng Sa
Vị quốc vong thân
vẫn là ngọn đuốc soi đường cho hậu thế chiến đấu dành lại biên cương hải đảo mà quân thù đang tạm chiếm.

ĐÀI
TƯỞNG NIỆM

TỬ SĨ
 HOÀNG SA

19-01-1974

Chiến hạm
Nhật Tảo, HQ 10
Cột mốc ngàn đời
đánh dấu chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam, để mai này
chúng ta đòi lại hải đảo Hoàng Sa thân yêu.


TỬ SĨ HOÀNG SA

HQ/ThT Ngụy Văn Thà (HQ10)
                 HQ/ÐU Nguyễn Thành Trí (HQ10)
HQ/TrU Huỳnh Duy Thạch (HQ10)
HS/CK Đinh Hoàng Mai (HQ10)
HS/TP Lê Văn Tây (HQ10)
Tr/S TX Lê Anh Dũng (HQ10)
Trần Văn Xe (HQ10)
TT/ÐT  Thanh (HQ10)
TT/TP Thi Văn Sinh (HQ10)
HS1/TP Nguyễn Quang Mén (HQ10)
ThS1/CK Phan Tân Liêng (HQ10)
TrS/GL Nguyễn Văn On (HQ10)
Tr/S CK Nguyễn Tấn Sĩ (HQ10)
TrS1/VT Phan Tiên Chung (HQ10)
TrS/TP Huỳnh Kim Sang (HQ10)
ThS1/ĐK Võ Thế Kiệt (HQ10)
Tr/S ÐT Trung (HQ10)
Th/S VC Hoàng Ngọc Lê (HQ10)
Tr/S GL Vương Thương (HQ10)
Tr/S QK Tuấn (HQ10)
HQ/TrU Lê Văn Đơn (LĐNN)
Nguyễn Văn Thạch (LĐNN)
TrS/ĐK Lai Viết Luận (HQ10)
HQ/ TrU Nguyễn Phúc Xá (HQ4)
HQ/TrU Ngô CHí Thành  (HQ10)
HS/CK Trần Văn Bây (HQ10)
TrS/CK Trần Văn Ba (HQ10)
Hs Ðỗ Văn Long (LĐNN)...
HQ/TrU Vũ Văn Bang (HQ10)
HQ/TrU Phạm Văn Đồng (HQ10)
HQ/TrU Nguyễn  Văn Đồng (HQ5)
HQ/TrU Vũ Đình Huân (HQ10)
Hs/TP Đức (HQ10)
TrS/TP Trứ (HQ10)
Hs/VC Huỳnh Công Trứ (HQ10)
Th/s QNT Châu (HQ10)
Ts/TP Nam (HQ10)
Hs1/VC Nguyễn Thành Danh (HQ4)
Hs/QK Nguyễn Văn Duyên (HQ16)
Hs/VC Ngô Sáu (HQ10)
ThS/ĐT Thọ (HQ10)
Ch/Úy Bữu (HQ10)
Ts/NN Đinh Hữu Từ (LĐNN)
NN Nguyễn Văn Tiến (LĐNN)
Nguyễn Văn Vượng (Biệt Hải)
Ts/ĐK Xuân (HQ16)
Th/s ĐT  Nguyễn Phú Hào (HQ5)
TrS/TP Nguyễn Thành Trọng (HQ10)
TrS/TP Nguyễn Vinh Xuân (HQ10)
TrS/CK Phạm Văn Qúy (HQ10)
TrS/DT Nguyễn Quang Xuân (HQ10)
TrS/BT Trần Văn Đàm (HQ10)
HS1/VC Lương Thành Thu (HQ10)
HS1/CK Trần Văn Mông (HQ10)
HS1/DV Trần Văn Định (HQ10)
HS/VC Trương Hồng Đào (HQ10)
HS/GL Nguyễn Xuân Cường (HQ10)
HS/GL Nguyễn Văn Hoàng (HQ10)
HS/TP Phan Văn Hùng (HQ10)
HS/TP Nguyễn Văn Thân (HQ10)
HS/TP Nguyễn Văn Lợi (HQ10)
TrS1/TP Nguyễn Đình Quang (HQ5)
TrS/VC Ngô Tấn Sơn (HQ10)
T/T Đa ? (HQ10)
Và các chiến sĩ Vô Danh khác
 
Tổng kết tổn thất 64 Sĩ Quan và Ðoàn Viên Hải Quân, 
trong đó 51 thuộc Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ 10

No comments:

Post a Comment