Tuesday, March 5, 2019

False understanding of "Tathagata" and Buddhism [ Hiểu sai chữ "Như Lai" và đạo Phật]- bilingual   What rubbish is this ?

This young man is a joke to himself. He brags about his understanding of  “ Tathagata” as if he has been the only one who correctly understands what it means up to the present ; defies all others’ understanding, including experts, lexicongraphers , monks and renowned scholars, and call their translations “stupefying, silly, laughable, absurd” !

He gives the meaning of Tathagata [ Như Lai = Bậc, Người đến và đi như thế = One who comes and goes as such [when Buddha was alive, or " one who has come and gone as such" when later generations speak of Him] ( standard translation from various scholars for at least 120 years in the West(only) , coming from their Buddhism learning and practices] only as :

“…As such, Tathagata in the ancient Prakrit Pali, is meant literally "(The sage who has) arrived at the Absolute", …”— based on two components “Tat” [ to him: the Absolute, or Brahman] and “agata” [arrival, gone-unto, attainment…]

These stupid utterances have these faults:

1. It has the least possible meaning when starting to divide the term into “Tat” , then “agata” with Tat as “ Brahman , the Godhead” and “agata” as “arrived , attained” to assimilate the meaning as, literally, “The one who has attained the wisdom of the Brahman (Đại ngã Vũ trũ) , or Godhead (Thánh Linh). Most of all other scholars of Buddhism analyze the term as either : tatha-gata [(one) that has gone, or one who is  gone as such). “Gata” is passive past participle ( phân từ quá khứ thụ động) [not a past tense as the speaker on the video clip claims) and can be used in an adjectival sense solely, or as “participating in a verbal sense in connection with other words in the sentence].
Or it can be analyzed as tathà-agata [ (one) that has come as such, with agata, also as a ppp, the reverse of gata. It sounds very much like this young man has tried to bend words to prove that by the that “name”, or self-denoting term “Tathagata” , the Buddha actually acted as a Brahmin priest of Brahmanism (đạo Bà-la-môn)

2. In trying to assimilate Buddhism as a form , or branch of Brahmanism , he shows his very erroneous conception, understanding of Buddhism with the very term “metaphysics”, which most all experienced Buddhist practitioners know they do not want their “Way of Life” or “Road to Enlightenment’ to become something which entangles with Metaphysics, as warned by the Buddha himself. Buddhism , as Way of Life, or Road to Enlightenment refuses to get involved with a Big part of metaphysics. And this guy tries to attack the Buddhist as “nonsensical, absurd, illogical” without understanding the basic tenet of Buddhists is not to get entangled in metaphysical questions or, “problems”

3. Even at rather basic linguistic understanding , this young man can not understand and analyze “tathagata” correctly and has false understanding of the fundamental teaching of Buddha, and what meaning and connotation the term “tathagatha” has, and he defies all other monks, scholars etc. , he is surely a joke to himself.

4. If he ever practices Buddhist meditation for long and tries to learn hard, he will probably find out , after years of meditation and contemplation, how wonderful the Buddha has “coined” and used the term to describe himself as such, as this loka (world) needs some definition about him.

---


    Lại gặp r ác 
 
Chàng trai trẻ này là một gã hề đùa ghẹo ‘nghiêm và buồn’ với
chính mình. Anh ta khoe khoang về sự hiểu biết của anh 
ta về chữ Tathagata”, như thể anh ta là người duy nhất hiểu
chính xác ý nghĩa của nó từ xưa đến hiện tại; phủ nhận tất
cả những người khác về sự hiểu biết của người khác, bao 
gồm các chuyên gia, nhà từ điển học, nhà sư và các học 
giả nổi tiếng, và gọi bản dịch của họ là “ngu si, ngố dại, vô
lý và lố bịch”
 
Anh ta cho rằng ý nghĩa của Tathagata [Như Lai = Bậc, Người 
đến và đi như thế = One who comes and goes as such  (bản 
dịch tiêu chuẩn từ nhiều học giả khác nhau trong ít nhất
120 năm ở phương Tây trong học hỏi và  hà nh t p ] chỉ như:

Người đạt đến Minh triết, đến sự hòa nhập vào Đại ngã Vũ trụ qua phân tích chữ Tathagata thành “Tat” và  “agata”


Những phát ngôn ngu ngốc này có những lỗi:
 
1. Nó có ý nghĩa sơ thiểu nhất có thể khi bắt đầu phân chia thuật ngữ 
thành Tat, sau đó là agata với Tat như là Brahman, Godhead và agata, 
đã đến, đã đạt được , để đồng hóa nghĩa của chữ ấy, theo nghĩa sát: một
 người đã đạt được trí tuệ của Brahman (Đại ngã Vũ trụ), hay God head 
(Thánh Linh). Hầu hết tất cả các học giả Phật giáo khác đều phân tích thuật ngữ này là :
 tatha-gata [(người) đã ra đi (one who has gone), hoặc một người khuất bóng 
( one who is gone) như thế). Gata là past passive participle ( phân từ quá khứ 
thụ động, nghĩa là (đã) đi [ has gone or being gone] (không phải là một thì 
quá khứ như người nói trên video clip 
nói) và  có thể được sử dụng như một tính từ, hoặc mang nghĩa một động 
từ trong tương quan với các từ khác trong câu]. 
Hoặc nó có thể được phân tích là tathà-agata [(người) đã đến như vậy, với
 agata, cũng như một ppp, đảo ngược của gata. Nghe có vẻ giống như chàng 
trai trẻ này đã cố gắng bẻ cong chữ nghĩa để chứng minh rằng bằng tên đó,
hay tự xưng bằng thuật ngữ Tathagata, Đức Phật thực sự đã hành động như 
một đạo sĩ Bà la môn của Bà la môn giáo.
 
2. Khi cố gắng đồng hóa Phật giáo như một thể, hay một nhánh của đạo 
Bà la môn, anh ta cho thấy quan niệm rất sai lầm của mình, cũng như 
 hiểu  biết thô lậu về Phật giáo với thuật ngữ siêu hình học ( metaphysics) hầu 
hết tất cả các Phật tử  có kinh nghiệm đều biết rằng họ không muốn 
Đời sống Đạo” hay Đường đến Giác ngộ” của họ trở thành một thứ gì đó
 vướng vào Siêu hình học, như được cảnh giác bởi chính Đức Phật. Phật giáo,
 như một cách sống, hay con đường đến giác ngộ từ chối tham gia vào phần
lớn của siêu hình học. Và anh chàng này cố gắng tấn công Phật giáo như là 
vô nghĩa, vô lý, phi-logic mà không hiểu nguyên lý cơ bản của Phật tử là
 không bị vướng vào  những câu hỏi siêu hình hay, các vấn đề của nó.

3. Ngay ở những hiểu biết căn bản, chàng trẻ tuổi này không thể hiểu và phân tích chữ “tathagata” cho đúng và hiểu rất sai về các lời dạy căn cội của Đức Phật, cũng như không hiểu chữ tathagata mang những ý nghĩa và dung hàm gì , mà lại phủ định chữ dịch, giải thích của các vị sư, học giả xưa nay như thế thì thật anh ta làm trò cười cho thiên hạ vì chính những diễn dịch lố bịch của mình. Ngu ghê đi.

4. Nếu có ngày nào , sau những năm dài học hỏi và thực tập thiền định và thiền quán theo Phật giáo, suy tư cẩn trọng, thì may ra anh ta có thể “vỡ” ra và hiểu được sự thật rất thâm diệu đằng sau chữ Tathagata, và hiểu ra tại sao Đức Thế tôn đã dùng chữ như thế  ( cf: Như Thế) để tạm gọi mình giữa trần gian mù khói cần một số định nghĩa.Note:
Dictionaries of Pali and Sanskrit provide these principal meanings:
Tathagata ( तथागत):
tatha (adv) : so, as such, in that manner, thus = vậy, như thế, trong cách thức đó, như vậy
gata (ppp) : being gone, gone, has gone = khuất bóng, đã đi rồi,


Tathagata : phối hợp một trạng từ và một phân từ quá khứ thụ động để chỉ tới một tình trạng của một người, một sự kiện, vật thể v.v., nhưng phối hợp này cũng có thể được dùng như một danh từ ( noun) dài với các ý nghĩa được kèm thêm. Vì thế , tathagata : có thể dịch là : Người đã đi rồi. người đã khuất bóng [ hoặc nghĩa thứ hai : người đã đến và đi như thế, như đã giải thích ở trên], hay Sự việc đã qua rồi; hoặc Sự qua rồi của một sự kiện

CH

March 2019
-------
No comments:

Post a Comment