Tuesday, April 21, 2020

KHÔNG


Vô sở hữu xứ
là bạn
đường xa
Trăng treo
chiếc ấm Không
Sư ra đi.
PL 2/2564
-----

Void
Ākiñcaññayatana (*)
is a friend
in long journeys
Moon hangs
the Voidness pot
Monk leaves.
Buddhist calendar 2/2564
Notes:
* Ākiñcaññayatana : sphere of non-possessiveness
* * Moon: the moon and its representations

No comments:

Post a Comment