Thursday, October 23, 2014

Gởi Bùi Trung Niên Thi Sĩ Bên Kia Bỉ Ngạn

                                          Mai sau dù có bao giờ
                                       Hết nghi Hamlet mà ngờ Holzwege                                             


                                                       *

                    Là buớm phấn của mù suơng vạn ðại
                    Xuất tịch liêu,
                                         tung bước lối cồn mây
                    Ðêm Trung thổ bá vai ngày Hi lạp
                    Mở khơi nguồn
                                         cho đuờng Thúy phuợng baỵ

                    Ðiên là nụ
                                     của đời trong dâu biển
                    Giữa ngả nghiêng chìm cố quận thê luơng
                    Tầm thạch mộng ư sơ đầu bích ngạn
                    Phú tàng cư chung yên hỏa huyền nhaị
                   
                    Và như thế, đi về bên thi huyễn
                    Ðẩy tồn lưu
                                     nåm mặt giáp chiêm bao
                    Hồn mộng thủy vắt vai bờ Sử lịch
                    Ngữ nghịch ngôn
                                          dìu khổ mộng ba đào
 ,

                                                         Tâm Nguyên-MTS
                                                        Trung Thu ’98-2014

                      *   Thúy : Thúy Kiều
                          Sử lịch : Geschichte : trong triết hoc Heidegger  là ý niệm về Thời tính ( 
                          Temporality ) trong Lịch sử, trong quan hệ thâm thiết với  Hữu thể 
                          (Being) bàng bạc mất mát, hoài vọng.

No comments:

Post a Comment