Monday, October 3, 2016

Biểu tình đòi Công lý, bồi thường và đóng cửa Formsa

Nguồn video :


https://www.youtube.com/watch?v=QHSq8MocjxM

Nguồn hình: FB Cát Trắng Sông La


No comments:

Post a Comment