Thursday, October 13, 2016

Sắt Son Một Dạ

Những người Mẹ và Vợ Đức Hạnh của những Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa Hào hùng


---


Bà Minh Hòa viết

Tôi đi thăm chồng "cải tạo"
nguồn

http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/40years-april30/visit-my-husband-re-education-mk-04292015122056.html

No comments:

Post a Comment