Saturday, June 9, 2018

Nước đã đến trôn & Giao "đặc khu kinh tế" cho tàu 99 năm, chỉ là âm mưu ...(Nguyễn Dân & Hồn Nước)

Trên Vietlive.tv


https://www.facebook.com/www.vietlive.tv/videos/vb.1801613856826085/2074177626236372/?type=2&theater


No comments:

Post a Comment