Friday, July 13, 2018

Diễm Xưa , Hạ Trắng , Mưa Hồng (TN)

Mười bảy tuổi , học lớp đệ Nhị trường trung học Chu Văn An -Sàigòn, thì những âm thanh của Diễm Xưa, Hạ Trắng, Mưa Hồng bay vào hồn, mở ra cõi vào văn chương, chữ nghĩa , mơ mộng. Khoan nói tới cái quyến rũ của âm thanh, giai điệu, chữ nghĩa Việt nam có thể 'tuyệt diệu' thế sao ? Cái mở ra từ những giòng nhạc, giòng chữ của TrCSơn là những gì khó đoán được từ cái bị của một 'phù thủy', một nhà ảo thuật-- bất ngờ và tài tình. Nhưng cái tài hoa, thì nằm trong tâm thức ông-- tâm thức một người ca thơ ( a bard in the widest sense)-- tâm thức một nhà thơ trong chiến tranh, tình yêu và thân phận-- mang sắc vóc của âm thanh và hội họa. Từ đó cái đầu thường tìm giải các bài Toán, Lý "đi chơi" với chữ nghĩa, văn chương nhiều hơn.

----


https://www.youtube.com/watch?v=RBpFv2AzDjw


https://www.youtube.com/watch?v=u6Gwt9gsmA0

No comments:

Post a Comment