Sunday, March 15, 2020

Có tin đáng gọi là vui II (Good news )

Dù sao thì  Wuhan virus (Covid-19) cũng gây bệnh ở ba bốn cấp độ  nặng nhẹ khác nhau. Và bách phân số bệnh nặng người bị nhiễm là khoảng 15%, và số tử vong đa số là người già và có bệnh.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/coronavirus-what-happens-to-peoples-lungs-when-they-get-covid-19

No comments:

Post a Comment