Tuesday, March 10, 2020

Cư sĩ Chân Huyền...

thay mặt Hội Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất , phát biểu Ý hướng trong buổi tưởng niệm Ht Tăng Thống Thích Quảng Độ tại tịnh xá Minh Đăng Quang , Santa Ana, Calif. ngày 3/7/2020

https://www.youtube.com/watch?v=JeMhbO0jBKE&feature=youtu.be


----Kế thừa di sản của Giáo hội PGVTN , nhất là của hai vị Tăng thống Thích Hquang và Thich Q Độ, chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại các hành vi đàn áp, khủng bố, bắt bớ , tù đày, đánh phá, bôi nhọ, cưỡng bách tăng ni, phật tử không chịu đi ngược lại lòng mình và trung thành với truyền thống độc lập của Giáo hội, của lòng mình. Chúng tôi yêu cầu ngưng sự đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng không riêng với PG, mà còn với PGHòa hảo, Tchúa giáo, Cao Đài v.v. Chúng tôi chống lại các hành vi lệ thuộc trung cộng của nhà nước c/sản đương quyền, chống lại các hành vi bán đất, nhượng biển của Cha ông, Tiền nhân; lên án các hành vi phi  nhân của một nhà nước toàn trị, tàn bạo như phá chùa,  sập miếu, tu viện, đan viện; cưỡng chiếm cơ sở. đất đai để truyền bá đạo pháp và các vấn đề tâm linh, giáo dục, hướng dẫn con em Phật tử, Hòa hảo, Cao đài, Cơ đốc giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng  mang ra công luận quốc tế  ý hướng, ý đồ muốn quốc doanh hóa Phật giáo, và các tôn giáo khác;  ý  đồ làm biến tướng Chánh pháp, tăng đồ, Phật tử và các đạo khác như đã thấy trong hành vi một ít sư tăng, thầy tu biến tướng, sa lầy ngày nay; cũng như làm biến tướng ý nghĩa của Chánh pháp trong sự thực hành của Phật tử.

No comments:

Post a Comment