Tuesday, February 19, 2013

Viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược cũng bị ngăn chặn 17-02-13

Bọn lãnh đạo đã hèn tới mức "vong ân bội nghĩa" này. Nhưng số người dân thức tỉnh dần sẽ lan ra, lòng tự trọng của dân tộc khi bị xúc phạm nặng nề thì căm phẫn tự nhiên sẽ bùng lên. Sắt rồi thì sẽ đụng lửa

http://www.youtube.com/watch?v=Y30tRWV6_8I

No comments:

Post a Comment