Friday, December 26, 2014

Hiện Tại Miên Viễn

 Chúng ta luôn luôn sống trong Hiện Tại, dù chúng ta có biết hay không. Và ngay cả cái gọi là hiện tại cũng “nằm trong” Tánh Không. Đấy chính là điều Tuyệt Diệu tột cùng, mở cửa cho sự cỡi thả vô biên, bay tuyệt tăm, phi tích kỳ bí, ẩn mật vào một cõi bao la không tuổi không tên, vào Chân Không tuyệt đối. Điều này có thể làm nhiều người sợ hãi. Nhưng khi thật sự hiểu ra vê Ngã, về Không thì tuyệt nhiên chẳng thấy sợ hãi gì cả, mà chỉ là niềm hỉ lạc, an nhiên tự tại mênh mông. Đó cũng là điều Cơ Cấu Thân-Tâm nói với chúng ta , nhưng tuyệt đại đa số chúng ta không thấy điều đó. Cái gọi là sống trong/với quá khứ, hoặc sai lầm hơn là sống ở tương lai là điều hoàn toàn sai lầm từ căn bản. Và không bao giờ có thể được. Sai lầm, méo mó, lệch lạc, mất phương hướng ngay từ đầu. Chỉ khi nào ta thấy được ánh sáng ló hiện từ những nhân tố kết hợp nên cái gọi là Ta, hay những giây phút Ta, những mảnh li ti về Ta, sát-na Ta trong quán tưởng liên tục, kiên trì về Ngã Sắc, Ngã Thân, Ngã Tâm, Ngã Niệm trong ngay giây phút này, ta mới có thể dần tiến chỗ thâm nhập vào cái gọi là “Thực tại về Ta”, như điều khởi đầu trong Tâm Kinh Bát Nhã dạy: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”.

Đó chính là Quán Tự Tại, Quán Tự Tại, Quán Tự Tại thâm mật.

Khi hành thiền, quán tưởng Thân-Tâm trong từng sát na, giây phút, kiên trì theo năm tháng sẽ cảm nhận được “Thực tại về Ta” như thế nào, Thực Tại “ là gì”, Chân Như “ là gì”

P.s. Quá khứ thì biệt mù, tương lai thì không thể biết. Khi nói một người sống với hoài niệm trong quá khứ, hay với những dự phóng tương lai, điều này không có nghĩa là người ấy có thể ‘thực sự’ sống với quá khứ hay tương lai sẽ đến có chút gì, phần nào giống như dự tưởng, mơ ước. Mọi người, ai quan tâm, suy tư, quán tưởng cho thật sâu xa nhé.

Nam mô BSTCMâuNi Phật
Nam mô Long Thọ Bồ Tát
Nam mô thập phương thường trụ tam bảo

Tâm Nguyên (CH)

No comments:

Post a Comment