Friday, January 13, 2017

Cái mới trong ngôn ngữ"… Nhng con cá ln trong h nước nh này, tt c chúng đu b hn cuc bao ph trong tm lưới này, du chúng có nhy vt lên, chúng vn b hn cuc bao ph nơi đây". 
                                                                      Kinh Brahmajàla

                                                               * *

 Nhìn sâu, không có gì mi trong ngôn ng tâm, ngôn ng thơ ni dung, qua các thi đi, ngoi tr khi có nhng bước nhy vt tâm thc. 

Có nhng hoàn cnh, môi trường sng khác, mi hơn; có nhng quan nim mi hơn trong Triết hc, Văn chương, Tâm lý hc v.v., v Tình yêu, Mt đt, Hnh phúc, Kh đau, Hoan lc , Bay bng hay Hon nn, Trm ut, các Nghch lý và Bi kch v.v., trong nhng thi đi mi hơn, nên cách din đt, biu t có mi hơn. Hoc có nhng biến thái tâm lý trong nhng trường hp chn thương nng n, tuyt vng nhng trường hp quá cá bit, khác bit trong nhng hoàn cnh xã hi hay lch s thê thm, đau thương tt đ, nhưng điu đó đã nm trong mt dng biến thái tâm lý. Và t đó tâm thc— . Ví d khác bit ca con người thế k 21 vi thế k 16, thế k 16 vi thế kỳ 11 v.v. Nhưng tu trung, trong bin tâm thc xoay tròn trong lc dc, tht tình thì qua các thi đi, các sc đ và biến thiên ca tình cm, tâm tình, tâm tư nhân loi cũng không hn có gì mi, ngoài Yêu, Ghét, Thương mến, Hn thù; Cung nhit mê đm, hay Lãnh đm th ơ; Si mê hay Vô cm, Trìu mến, Ưa thích hay Lnh lùng, Chán b, Quyến luyến hay Vô tâm, Đm đà hay Nht nho, Nhung nh , Bâng khuâng , hay Quên lãng, Vô tình; Đăm chiêu, Thơ mng hay Vô d, Trn tri. Hư vô, Điên lon, Ráo honh, Tàn nhn, Khinh bc, hay Thăng hoa, Sáng ng, Bnh bng, Chơi vơi, Tha thiết, cng vi hàng chc cm nhn, sc màu khác, tùy mi thi đim. Nhưng vn không có gì mi trong bin tâm thc nhân loi vài ba ngàn năm nay, tôi cho là thế. Ch có nhng cách th hin, biu l mi hơn, và phn nhiu cũng vì khung cnh, hoàn cnh sng mi hơn, khác đi. Và s ch có cái thc s mi, khi có nhng bước nhy vt ca Tâm.

Ch các cách nói mi các thi đi khác nhau, đìu này là điu các nhà thơ, phê bình văn hc gi “chung, và hn đn ”, là làm mi “ngôn ng thơ”, “ngôn ng văn”, lãnh vc văn hc-văn chương. Nếu gi làm mi ngôn ng thơ là chn cách nói mi, tân kỳ, canh ci, cách tân, biến “o” hơn thì có ý nghĩa hơn. Có th nói vy: Có nhng cái mi trong phương cách tư duy, nơi k thut, ngh thut mô t, sp xếp, din đt, sáng to; nhưng sc màu nơi lãnh đa ca tâm thc, tâm hành— cũng vn bình minh nng la, nng trong; hoàng hôn lưu ly vàng óng ngày tt, hoc xám xt, úa vàng ngày xu— tc cũng không có chi thay đi.

Ví d đi vi Socrates, Aristotle, Sophocles, Shakespeare, Schopenhauer, F. Nietzsche, I. Kant, E. Husserl, Krishnamurti v.v., chng hn, nhng người cn nói v, qung din nhng khám phá, tư tưởng hay khái nim còn rt mi, kỳ l. Hay Paul Celan và nhng người cn tìm ch mi tht chun hay “chính xác”, đ ch nghĩa có th chuyn ti mt ni dung có phn khác, mi hơn (chút). Nhưng th nhưỡng ca các đt tâm y cũng không thc s có gì mi.

Thao thc, tha thiết ca Socrates đ tìm ra con đường th hin s chính xác ca tư tưởng, hay cách thc đ suy tư, bin lun cho đúng đn, hp lý và chính xác hơn. Hoc Sophocles, Shakespeare phi dng lên nhiu bi kch đau đn, tuyt đi thương tâm đ nói lên nhng hoàn cnh con người b đy vào nhng trường hp bi thm, tuyt vng nht. Hoc khao khát ca F. Nietzsche khi mun tìm ti Übermensch (K vượt qua= The Surpassing Man, Superman)

Cũng có phn tương t, nim đau ca Celan có nhng cái (rt) khác bit, và Celan— người yêu ch, thích vic tìm ch đích thc phù hp vi nhng loé sáng tâm thc— đã c gng n lc rt nhiu cho đi tìm ch mi, kết cu mi cho ch [ vi mt ni dung (tâm thc có phn chưa được ch nói đến)] đ din đt. Vì thc s, dù tri nghim tâm thc, cm giác không (hn là) mi đi vi bin tâm thc nhân loi, nhưng có nhng ch trong kho t vng nhân gian chưa có đ có th mô t, din đt, hay thông tri mt cm thc, nhn thc, cm nhn, mt ni đau, bi phn, hay hoan lc v.v. mà nhiu người chưa tri giác, cm nhn, hay biết đến— qua nhng ngôn t mang ni dung, ý nghĩa thông thường. Đây là mt công vic không kém phn khó khăn, nếu ni dung mun nói ti vi tế, tinh vi, hay phc tp, đa din (quá). Làm mi con ch trong trường hp này, không khác gì to nên nhng chương sách mi, vi nhng ni dung mi. Cn nhiu gii thiu, qung din và gii thích, trước khi nhng người khác hiu. 

Thc ra, điu này, ví d cũng có phn ging như hc mt môn hc (có phn khó) mi, hay hc mt ngôn ng lp trình vi tính mi, hc mt môn Toán, Vt lý mi.
Nếu lt ngược vn đ: Nếu ta có mt máy thi gian ( Time machine) đ có th quay v thc s chng kiến, thy được cách người con trai thi tin s như thi Cro-magnon 25 ngàn năm trước, nói tiếng “Yêu” vi người con gái thì chc s thy cc kỳ “mi” và “l

Và ri thì, con người, nhiu khi cũng lp li nhng lm li cũ, ca các thế h đã qua.


CH, 2015

No comments:

Post a Comment