Tuesday, February 20, 2018

Khai Bút Đầu Xuân

         Ở vùng trời đó


Không có quán trọ
Cho Lữ khách
     thức trong mộng
     hay ngủ trong mộng

Hoa Mạn thù sa là
               hoa Mạn thù sa

Nhưng nơi góc khác
Bỉ ngạn hoa không khác hoa Vô ưu

Lá lay một giây in đậm thiên thu
Chân Như như gió thoảng

Con vành khuyên hót chậm
Chữ kinh trải như thiên nữ tán hoa
                                                           tám hướng
                                 không trung

Bước chân trên đồi cát
          bay vào vô tận

Tiếng chuông có khi vọng tới
                miên mật
                      diệu âm

Trống gọi ba la mật
Những đồng tử
        khiêu vũ trên lụa trời

Người ngồi tan vào vũ trụ.


CH
Mồng 5, M/tuất 2018No comments:

Post a Comment