Monday, April 16, 2018

In that abysmal spot (LHNam)

No light can come
Voices of killing push vortex
of extermination
Blood drinking extolled in trance
Eyes bloodshot in deep raging
Killing is fun
In that spot
Reflected image of a face
of a fake heart who had so skillfully imported
KGB, Soviet evils
to redden fatherland with blood
in the name of ideology and independence

The gods cup their faces in tears
The heart is smashed
Humanity dies
Where one needs to kneel down
and pray
is here.
----
Nơi vực thẳm đen ngầu đen đó
Không ánh sáng nào tới được
Âm thanh giết chóc
đẩy cuồng nộ
trào xoáy triệt hủy điên dại- điên
Phải uống máu—
như nhập cốt đồng
Mắt tóe hận thù
Giết chóc vui ghê
Trong tối đen sâu thẳm đó
Lấp loáng khuôn mặt một ngụy quân tử,
kẻ nhập cảng tài tình
cái ác của KGB, Sô viết
về nhuộm đỏ quê cha bằng máu
nhân danh ý thức hệ và độc lập

Thần thánh ôm mặt khóc
Tim bị đập nát
Nhân tính chôn vùi
Lúc ta cần quỳ xuống
cầu nguyện
là đây.
LHN
4/2018

No comments:

Post a Comment