Sunday, October 21, 2018

Vô Thường CựcNhiều khi
Cũng như Cái Không
Dù chưa hẳn
Những người lính nhập trận
Trẻ lắm

Ngày mai
Viết tên anh
                             Ở đâu ?

Con đường đất đỏ
Bụi rậm bìa rừng
Bỗng dưng
                      Thân thiết vô cùng.

10/2018

No comments:

Post a Comment