Monday, February 4, 2019

Hoằng Pháp Cứu Quốc Vô Úy Thượng Nhân

                                  Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận ( 1924-2001)


                                         https://thuvienhoasen.org/a7826/tieu-su-hoa-thuong-thich-duc-nhuanNo comments:

Post a Comment