Thursday, February 6, 2020

Mồng Một thấy hoa nở



Thiền chứng bao năm cũng đã vừa
Càn khôn túm lại trong hạt mưa
Thấy trong đáy mắt Chân Không ấy
Diệu Hữu vô cùng thưa nói thưa.
                   Mùng 1, tháng Giêng Canh Tý 



No comments:

Post a Comment