Wednesday, February 12, 2020

Oseltamivir hay Ribavirin ?

Bộ Y tế Nga , trên lý thuyết, hp lý hơn các bác sĩ Thái Lan khi khuyến ngh dùng hn hp Lopinavir & Ritonavir & Ribavirin đ cha người nhim bnh do coronavirus gây ra, vì Ribavirin có kh năng c chế hing bnh tế bào ( cytopathic effect) vi virus ca SARS , vn có nhng tương đng trong b Gen ( Genome) vi coronavirus.
Nhưng trên thc hành thc tế điu tr lâm sàng , sáng kiến dùng Oseltamivir (Tamiflu vi lượng ln) ca bác sĩ Thái Lan đ th nghim cha bnh nhân nhim coronavirus đã mang li kết qu rt tt. Tôi đã tng ung Tamiflu 100 mg đ phòng nga dch cúm heo ( swine flu) H1N1 năm 2009, và cúm gia cm (bird flu) H5N1 năm 2005, nên biết là thuc mnh và “cc” tt, do hãng Gilead làm ra. Và Tamiflu đã rt công hiu đ tr cúm heo H1N1 năm 2009, cúm gia cm H5N1 . Hin ti, chưa thy thông tin v s “thành công” ca cách điu tr Nga.
T đó , ta có th thy thc nghim thc hành có nhng khi đem li kết qu tt, kp thi khi nghiên cu lý thuyết còn đang phân vân trên đường tìm cách gii vn đ.

Just a note in case some may think I am biased: In some studies, I lean more on the side of a theoretician.

Notes:
1.                        Ngay bây gi Tr/quoc đang yêu cu hãng Gilead bào chế Remdesivir đ tm thi cha bnh nhân nhim coronavirus.
2.                       Gilead là hãng thuc cc gii, đã thành công trong vic điu tr khi Hep B , và mi đây Hep C
---

REF:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323075/?fbclid=IwAR0iPDhmvX35BqFYnEP7HRgc_Yw65g_f0HtmzWvpFrjecQSxnXgl5RbmzMU

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835509/?fbclid=IwAR3eQKw-SAk78uwAA4XeeNWFRralDJgxDkkmE1Pe3j_cE4t4osoJ4MXxoFE

https://slate.com/human-interest/2020/01/coronavirus-outbreak-sars-swine-flu-viral-history.html?fbclid=IwAR0TWyxwno3JFSYjjjCBIA2EWgmzZIAapNhHmC-H95dXlNy5JDivbTZDcw0

https://www.statnews.com/2020/01/24/dna-sleuths-read-coronavirus-genome-tracing-origins-and-mutations/?fbclid=IwAR2lwSiOrl4qBA_hRWeUWyBjcTJkJzZeqZfOGQa5ea5Z9IeVjMI-bPNBs8Y

https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-genome-close-to-sars-originated-in-bats-2020-2?fbclid=IwAR3RqeXFKHHAJvCgacz8hOLd7009GvBKKeN9fSk-a6DTzwiaJ229puezNzk

https://www.reuters.com/article/us-china-health-thailand/cocktail-of-flu-hiv-drugs-appears-to-help-fight-coronavirus-thai-doctors-idUSKBN1ZW0GQ?fbclid=IwAR2t-voiz5pCLV7BO6x8YjBPNn3mpcEclItm5iRDqd044XFum7SGxtK2Sws

No comments:

Post a Comment