Friday, November 29, 2013

Tạ Ơn

              Tạ Ơn

Tạ ơn con mắt thấy hoa
Cái tai nghe nhạc, cái nhà che mưa
Cái đầu nghĩ sớm, học trưa
Đối kinh, tầm luận cho vừa Chân Không

Cái Tâm dầu dãi thu đông
Huyền nhai, mật xứ thong dong đi về
Có khi giáp mặt nẻo mê
Đi lạc một chặp rồi về xả buông

Quặn lòng nước cũ đau thương
Xót xa cùng quẫn một phương khổ tràn
Tạ ơn những mảnh cơ hàn
Thương đời oan khuất phải cam phận mình

Tạ ơn cật ruột thâm tình
Cái chăn con đắp, cái hình cò xưa
Ca dao bao chữ cho vừa
Lá cây trứng cá đung đưa chiều tà

Tạ ơn, này cõi ta bà
Vô minh, Đạo đế cũng là đổi thay
Tạ ơn Sinh Tử kiếp này
Học chuyên một chữ tự rày hóa duyên.

TN

Lễ Tạ Ơn  2013

No comments:

Post a Comment