Thursday, June 30, 2016

Differences (Khác biệt)                                            * *

For many things, the logic in the Prajnaparamita ( H Bát Nhã) does not have anything against the “laws of thought” of Aristotle, in the appearances and also in how cognizant forms of consciousness are intuited, perceived, as normally observed in Western philosophy and logic. To much the same degree for Eastern philosophy and logic also. Namely, law of contradiction, law of excluded middle, and, in the same line of thought, law of identity.

What happens is, for long, many have misconceived what is taught in the Prajnaparamita. (1)

Regarding the truth of Aristotle’s logic, here is what we can observe from the Prajnaparamita (PP) [ PP does not mention it, but in PP, we can observe there is no denial ] for many groups, sets of things, but not all (2)

1. The law of identity holds.
The rose is the rose, the iris is the iris

2. The law of contradiction (or non-contradiction) holds :
The rose is the rose, not the iris, or generally, perceptually, in cognizance and even in conception— not something which does not have exact characteristics of the rose.

3. Also holds the excluded middle . The rose can only be the rose, not at the same time the iris, or something else.When logicians start to put in the term “non-rose”, which by itself will bring in more problems. The matter becomes more problematic.
Why so, then the Prajnaparamita Hridaya Sutra (or, Heart Sutra, Tâm Kinh Bát Nhã) says :

The Have ( forms/characteristics) and the Have-not [or Void/Voidness, meaning void of (same) characteristics or not] are not different, they are (in fact) the same. The same for feelings, perception/conception, volition and consciousness. (3)
Here are the answers:

a) The way they appear, form and disappear, change in our 6 senses and in our Consciousness Base are not different. In many ways they happen, proceed in the same way.

b) In the way they come, appear and the way they go, disappear there is an inherent feature they “possess”, exist with, that is : VOIDNESS ( or Emptiness)
As such, we can surely say the logic in the Heart Sutra do not refute/deny the logic of the Aristotelian school, in many groups, sets of things (dharmas) at the normal, usual level of perception and conception. The differences will manifest when we meditate and contemplate for a long time on these issues of identity, nature of things and logic. This Integrator of Meditative-Contemplative experience in the language of scripture just dives deeper and deeper to explore the way things exist and disappear.

Notes:

1. Also, when you start to conceptualize things, expand definitions, therefore import more propositions into the original problem, the matter will become more complicated, messy and confusing.

2. “But not all” is my observation/finding.

3. Have and Have-not forms, characteristics in whichever ways : in our five senses of our organs or in our consciousness.

4. Hint : What the Heart Sutra “discuss” of “forms” and Voidness ( Emptimess) is (very) different from what Aristotle discusses, although to a certain degree, they are both related to the “nature” of things in different ways of inquiry.

5. Just as I said before: Sunyata ( Voidness) does not refuse/deny the “truths” of other mental acts on certain things , and planes. In this example, Aristotle’s logic, on the plane of conceptualization, or epistemology. Sunyata only does not accept any system of truth as capable of structuring, constructing the Ultimate Truth. And for itself, the masters who created Sunyata do not wish It to become any such system.
After crossing the river, does the river-crossing man want to continue carrying the raft on his shoulder ?
---

Đi vi nhiu s, vt, trong tư tưởng h Bát Nhã không có gì phn bác nhng quy lut v Lun lý trong triết hc ca triết gia Aristotle, nếu quán sát trên bình din thông thung , nơi các hin tượng, khái nim được nhn thc, khái nim hóa mà thành lp, như thường thy trong triết hc, lun lý hc phương Tây. Và cũng thường thy như thế trong triết hc, lun lý hc phương Đông. Ý nói đi vi các nguyên lý v mâu thun, trit tam, hay đng nht.

Người ta, người suy tư, ch nhm ln trong mt thi gian dài, trong vic hiu các ý nghĩa gói trong h Bát nhã.

V các chân lý ca ông Aristotle, ta có th thy nhng điu sau đây t h Bát Nhã v mt s s vt, mt s tp hp các pháp, nhưng không phi là toàn th các pháp.

1. Lut đng nht không có gì sai:
Hoa hng là hoa hng; hoa diên v là hoa diên v

2. Lut mâu thun (hay chng mâu thun) cũng không sai :
Hoa hng là hoa hng, không phi hoa iris ( diên vỹ). Hay nói rng ra, không phi mt cái gì khác không mang nhng đc tính, thuc tính ca hoa hng— mt cách tng quát, trong cách quan nim, và c khái quát hóa.

3. Lut trit tam cũng thế :
Hoa hng ch có th là hoa hng, không th cùng lúc là hoa iris, hay mt cái khác. Khi các nhà lun lý khi s đt thêm vào đy khái nim “ không phi hng” là lúc vn đ ngày càng tr nên ri rm. Ri rm bt đu t vic đnh nghĩa, hình thành khái nim, các liên h (lun lý) trong các khái nim các mt, ví d như ngôn ng, lun lý.
Vy ti sao , tư tưởng Tâm Kinh Bát Nhã li phát biu :
“Sc bt d Không, Không bt d Sc; Sc tc th Không, Không tc th Sc. Th, Tưởng, Hành , Thc dic phc như th ?
Đây là câu tr li :

a) Vì cách ca chúng xut hin, hình thành, ri thay đi, biến mt trong sáu giác quan ca ta, trong Tâm không khác nhau. Trong rt nhiu trường hp cách chúng hin ra, thay đi biến đi ging nhau.

b) Trong cách thành, tr, hoi, dit , các s vic, các pháp đu chia s chung mt đc tính . Đó là đc tính ca Tánh Không trong chính “t thân” chúng.
Vì thế cho nên, sau khi quán sát, thin quán nhiu năm ta có th nói, trong (rt) nhiu trường hp, tư tưởng trong Tâm kinh hay h Bát Nhã không ph đnh/chi t lun lý ca trường phái Aristotle. Bát Nhã ch ln sâu, rt sâu trong Tâm thc, tri thc con người đ hiu s vt, các pháp, qua Thiến quán, Quán tưởng m thy, và thy các s khác bit.

Notes:

1. Như đã tng nói trước đây : Tánh không không phn đi, t chi mt s “s tht” trong mt s vn đ, trên mt s bình din ca nhn thc, trong trường hp này là Lun lý ca triết gia Aristotle trên bình din Nhn thc thc lun, hay vn đ khái nim hóa trong nhng trường hp thông thường ca tư tưởng con người. Điu mà Tánh Không, hay đây là Tánh Không đ cp trong Tâm Kinh Bát Nhã ph nhn là kh năng ca các h thng tư tưởng trong vic nm bt, thành lp mt h thng có th mô t, din đt được S Tht Ti hu. Chính Tánh Không cũng không mun được các lun sư, đo sư bàn đến, lun đến đ tr thành mt h thng như thế.
Qua b ri, có ai mun tiếp tc vác bè không ?

2. Sc và Không không khác, li rt ging nhau. Đó là điu TKBN nói. Nghe như đem lý lun ca ngài Aristotle vt xung sông. Nhưng tht ra không phi thế. Cái Sc được nói đến đây là nói v Tánh, Th tánh ca toàn th các pháp, và cái Không là cái (“Tánh”) Ph đnh toàn th. Không có s lý lun v lut đng nht, hoc chng mâu thun như thy trong Aristotle đây.

CH

Oct. 2015

No comments:

Post a Comment