Tuesday, June 28, 2016

Tâm Kinh Bát Nhã tiếng Việt

Do Làng Mai ( Plum Village) thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=_eX-IcL00Gg&list=RD_eX-IcL00Gg#t=82

No comments:

Post a Comment