Tuesday, January 6, 2015

Nếu...

Ví như mấy con trâu này, nhân dân sẽ tìm ra được sức mạnh của mình , khi vượt qua sợ hãi

Source
Amateur photographer Andreas Häntzschel, 39, of Aachen, Germany, was on the safari when the lion attack unfolded. He snapped photos and video of the scene.
GRINDTV.COM

No comments:

Post a Comment