Saturday, January 24, 2015

Ngôn Ngữ đạo đoạn...

Cut & Stop
Cut through/cut off the language path
Stop karmic/volitional formations (Shankara/ saṃskāra)
(Then see that) there’s No Birth, No Death
Dharmas are like Nirvana
(Nagarjuna Boddhisattva--translation by CH from the Sino-Vietnamese text below )

Ngôn ngữ đạo đoạn
Tâm hành diệc ngật
Bất sinh bất diệt
Pháp như Niết bàn
(Bồ tát Long Thọ)

Nhìn từ những giờ phút Thiền định, chính Thời gian lúc đó ngưng chảy, bị triệt tiêu, hay vô hiệu hóa một cách tự nhiên. Chỉ thường thấy những những niềm hỉ lạc của những tầng thiền. Và cũng từ Thiền định mà nhận thấy những điều đó, có khi cũng rõ như Thiền quán.
Nếu thời gian ngưng chảy, hôm qua như hôm nay, ví như những đìểm li ti giống nhau liên tục trên một vòng tròn, hay một spiral helix, thì có thể quán nghĩ /quán tưởng về Sinh, Diệt, thế nào ? Chắc chắn sẽ không giống như giòng thời gian được cấu thành, mang dấu ấn của nhiều tâm hành ngược xuôi trăm hướng và tạo nên những vòng mộng đầy những nhân tố phức tạp, đa đoan.

No comments:

Post a Comment