Tuesday, January 15, 2013

Trợt chân

Nhất triêu cước lạc huyền nhai hạ
Thủy bả Chân không đối tịch hồng
                             ( Tuệ Sỹ)

Một sớm trợt chân trời Vô lượng
Nắm được Ông Không giữa tịch hồng

                        (Tâm Nguyên dịch)

No comments:

Post a Comment