Monday, June 17, 2013

Second Letter of Appeal ( Thư Kêu Cứu Lần 2)

Hanoi, 6/17/2013,

To: All countrymen/women inside and outside Vietnam,
      Party and State government officials with conscience,
      All dignitaries, intellectuals, religions, people who love Truth,
      Justice and Peace,
      Organizations inside and outside Vietnam

Dear all,

I am Nguyen Thi Duong Ha, residing at 24 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Hanoi, together with  our family, would like to send you the following emergency appeal:

My husband, Cu Huy Ha Vu, J.D. was sentenced by the Supreme Court of the Socialist Republic of Vietnam to seven years in prison and three years of house arrest for "propaganda against The Socialist Republic of Vietnam". Lawyer Vu has been on a hunger strike for 22 days in jail at prison No. 5 – of Ministry of Security Police,  in Yen Dinh-Thanh Hoa to protest the violation of the law of the supervisor Luong Van Tuyen toward Mr. Vu.

From the day my husband, Lawyer Vu was on hunger strike, starting from 27/5/2013 to now, I have denounced this and reported  it to the National Assembly of Viet Nam, to President Truong Tan Sang, Chairman of National Assembly Nguyen Sinh Hung, the Central Committee of Vietnam Fatherland Front, Justice of the Supreme People's Court Truong Hoa Binh, Superintendent General of the Supreme People’s Superintending Court  Nguyen Thanh Binh, Minister of Security Police Tran Dai Quang, the Standing Committee of the National Assembly, the Assembly’s Judiciary Committee, Legal Committee of the National Assembly (attached).  I have persistently asked for intervention on the danger my husband is facing, but to date, no person or agency of authority responds to my desperate appeal for help


Yesterday morning, 16/6/2013, I watched the documentary "Revealing the fakes of Cu Huy Ha Vu ", I was totally disappointed and discontent with the An Ninh TV, as well as the supervisors of prison camp 5, and especially with the covering up of the crimes by the Ministry of Security Police .

The reason for this disappointment and discontentment is : instead of requiring Supervisor Luong Van Tuyen of prison 5 to answer to the whole public, whether or not, he has violated prosecuting and enforcing laws in criminal court, and disciplining Tuyen, because he has not responded to any of the accusations Mr. Cu Huy Ha Vu filed against Le Van Chien of trying to harm and kill Vu since 11/11/2012. Precisely because of this, Mr. Vu went on a hunger strike; still there is no response, instead the supervisors of the Ministry of Security Police and prison camp 5 have allowed An Ninh TV to make false documentary clips on how he has been fed and let eating more than other prisoners.

Just as my husband declared on 15/6/2013, I always recommend Mr. Cao Ngoc Oanh, Supervisor Luong Van Tuyen, Deputy Superviors  Nguyen Van Van and Le Duy Sau, who are in charge of K3 of the prison camp, to reply urgently the denunciation of my husband so that  my husband would stop hunger strike, in order to avoid damage to his health and life, as well as the image of the prison in particular, but as you know, my husband is still on hunger strike and waiting, in vain, for a response.

I always request Prison 5 supervisors to urgently reply the denunciation letter of my husband, but Mr. Le Duy Sau claimed that my husband is very fat, about 90 kg! The two issues are totally different, not one!

It is true that my husband suffers from obesity and weighs up to about 94 kilograms before the hunger strike. Until now, with the height of 1.64m, even if he has lost 10 or 15 kg, nobody who has not met my husband would notice the difference after 20 days of strike, and know that his health is in grave danger. I know for certain that on the 13thday of strike, my husband did lose 6 kg.

Losing weight with doctor’s advice on obesity guidelines for eating, according to a cycle as in a scientific research, is not harmful, but also good for your health. But with my husband, who suffers from a heart condition and high blood pressure as Mr. Le Duy Sau admits, if he is absolutely not eating anything during the many days continuously, how long can he go on ? I start to believe Mr. Sau and others want to see my husband collapse, fall into coma, or have a heart attack, then they may or will believe my husband is truly on a hunger strike. Do you people at prison 5 know that by day 13, my husband had become very weak, his hands had shaken very much and he accidentally dropped hot boiling water onto his belly and got burn from there down to his left groin area ?


More importantly, I always emphasize the fact that the supervisor and his staff at prison camp 5 never think of the obligation of replying to my husband's denunciation under items 1 and 2 of Article 168, item 2 of Article 169 on criminal law enforcement to let my husband stop this hunger strike while it is not too late!

Once more, we are sending another urgent letter, crying out to all countrymen, individuals, local and international organizations, to help save my husband. If this is delayed, it is most likely my husband will be dead in jail in an utmost unfair and cruel act.

Thank you very kindly,

Sincerely yours,

Nguyen T. Duong Ha[Translated by  Tâm Nguyên (Hiền Minh)]

-----

 Hà Ni, rng sáng ngày 17/6/2013
Kính gửi: 
-  Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước;
- Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước có lương tri;
 -   Các nhân sĩ, trí thức, các tín đồ, tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình;
-   Các tổ chức trong và ngoài nước.
Tôi là Nguyn Th Dương Hà,  ti 24 Đin Biên Ph, Ba Đình, Hà Ni,
Cùng đi gia đình xin gi ti quý v li kêu cu khn cp sau đây: 
Chng tôi, TS Cù Huy Hà Vũ, người đã b Tòa án ti cao ca nước CHXHCN Vit Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm qun chế v “Ti tuyên truyn chng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam”, hin TS Vũ đang tuyt thc sang ngày th 22 trong tri giam s 5 – B Công an – Yên Đnh – Thanh Hóa đ phn đi nhng vic vi phm pháp lut ca Giám th tri giam s 5 Lường Văn Tuyến đi vi ông Vũ.
T hôm chng tôi, TS Cù Huy Hà Vũ tuyt thc bt đu t ngày 27/5/2013 đến nay, tôi đã t cáo đến Quc hi Nước CHXHCN Vit Nam, Ch tch nước Trương Tn Sang, Ch tch Quc Hi Nguyn Sinh Hùng, U ban trung ương Mt trn T Quc Vit Nam, Chánh án Tòa án nhân dân ti cao Trương Hòa Bình, Vin trưởng VKS nhân dân ti cao Nguyn Thanh Bình,  B trưởng B Công an Trn Đi Quang, y ban thường v Quc Hi, y ban Tư pháp Quc Hi, y ban Pháp lut ca Quc Hi (đính kèm) và tôi luôn kêu cu tình trng nguy him ca chng tôi nhưng đến nay cũng chưa được cá nhân hay cơ quan có thm quyn nào tr li.
Sáng hôm qua, 16/6/2013, tôi đã xem phóng s “VCH MT S GI TRÁ CA CÙ HUY HÀ VŨ”, tôi hoàn toàn tht vng và bt bình vi An ninh Tivi cũng như Ban giám th Tri giam s 5 B Công an và đc bit là vi s bao che ti phm ca B Công an.
Vì vic cn làm và phi làm ca Tri giam s 5 – B Công là khn trương tr li vi nhân dân c nước rng có hay không vic Giám th tri giam s 5 Lường Văn Tuyến vi phm lut T cáo cũng như Lut Thi hành án hình s vì đã không tr li “Đơn t cáo cán b Lê Văn Chiến c ý giết hi Cù Huy Hà Vũ” ca ông Cù Huy Hà Vũ gi t ngày 11/11/2012 và mt s yêu cu hp pháp khác theo lut đnh dn đến ông Cù Huy Hà Vũ không còn con đường nào khác là phi tuyt thc đ đòi quyn li chính đáng ca mình?
Thay vì buc Giám th Tri giam s 5 – B Công an Lường Văn Tuyến khn trương tr li Đơn t cáo ca chng tôi và x lý ông Giám th Lường Văn Tuyến vì đã vi phm pháp lut vì không tr li T cáo ca ông chng tôi theo thm quyn thì lãnh đo (B, Tri giam s 5) Công an li mi TVT AN làm phóng s ông Vũ vn khe mnh hơn người thường, được ăn hơn tù thường!!!
Cũng như chng tôi đã tuyên b ngày 15/6/2013, tôi luôn đ ngh các ông như Cao Ngc Oánh, Giám th Lường Văn Tuyến, Phó giám th Nguyn Văn Vân và Phó giám th Lê Duy Sáu, ph trach K3 hãy khn trương tr li Đơn t cáo ca chng tôi đ chng tôi dng tuyt thc nhm tránh gây tn hi cho sc khe và tính mng ca chng tôi cũng như  uy tín ca Tri giam nói riêng nhưng như các v đã biết, chng tôi vn tuyt thc và đi ch trong vô vng Tr li đơn t cáo ca Giám th Lường Văn Tuyến!
Tôi luôn đ ngh Ban giám th Tri 5 khn trương tr li Đơn t cáo cho chng tôi, nhưng ông Lê Duy Sáu li nói chng tôi rt béo, khong 90 kg! Hai vn đ ngày hoàn toàn không phi là mt!
Đúng là chng tôi b béo phì, nng ti khong 94kg trước khi tuyt thc. Cho ti bây gi, k c có sút ti 10 thm chí 15kg mà vi chiu cao 1m64 thì dt khoát nhng ai chưa gp chng tôi trước khi ông tuyt thc không th nhn biết được s gim sút đt ngt v trng lượng do không ăn gì trong 20 ngày lin khiến sc khe và tính mng ca chng tôi trong tình trng rt nguy him. Tôi biết chc chn rng đến ngày tuyt thc th 13, chng tôi đã b sút 6kg. Vic gim trng lượng vi người béo phì có bác sĩ hướng dn ăn, ngh theo mt chu trình khoa hc thì không nhng không có hi mà còn tt cho sc khe. Nhưng vi chng tôi, người b tim và huyết áp như chính ông Lê Duy Sáu tha nhn, tuyt đi không ăn gì trong sut nhiu ngày liên tc thì liu chng tôi tr vng được thêm bao nhiêu ngày na? Phi chăng ông Sáu cũng như Ban Giám th tri giam s 5 – B Công an phi nhìn thy chng tôi ngã qu, hôn mê hay tim ngng đp thì mi cho rng chng tôi đúng là tuyt thc? Liu Ban giam th tri giam s 5 – B Công an có biết rng, khong ngày tuyt thc th 13, chng tôi do nhn ăn nhiu ngày, quá mt mà đã run tay đánh đ c chu nước sôi vào người, gây bng sut t bng trên ti bn bên trái?
Điu quan trng hơn c mà tôi luôn nhn mnh là Ban Giám th Tri giam s 5 không nghĩ đến nghĩa v tr li Đơn t cáo ca chng tôi theo đim a, khon 1 Điu 168 và khon 2 Điu 168, khon 1 Điu 169 Lut Thi hành án Hình s đ chng tôi dng ngay tuyt thc trong khi chưa quá mun!
Mt ln na, Chúng tôi khn thiết gi lá thư kêu cu này đến đng bào, đến các cá nhân, t chc trong và ngoài nước, xin hãy bng mi cách cu ly chng tôi, nếu chm tr, rt nhiu kh năng chng tôi b chết oan trong tù!
Trân trng cm ơn quý v.
Kính thư


No comments:

Post a Comment