Tuesday, November 8, 2016

The Difference of Vietnamese Thiền ( Zen)


                                                                    * *

Deceased Venerable Thich Hanh Tuan, was one among the (very) few who recognized the difference between Vietnamese Thin (Zen) and Chinese Zen, with its Chinese “advertisement” : 
                 Outside the Sutras/ Do not form words.

That is, Vietnamese Thin masters and bright buddhists have integrated understanding from the scriptures ( sutras), especially the Diamond Sutra ( kinh Kim Cang) into their Zen practice and understanding and/or enlightenment. They did not rely much as the Chinese do on the way the Chinese Zen teachers taught Zen in the “fanciful/pompous” manner of shouts, strikes, kicks, silence etc., as well as “dark” transmission of the meanings of the koans, and their attitude of “outside the scriptures”


“... In contrast to Chinese Zen tradition, Vietnamese Zen, besides taking the messages of Bodhidharma into consideration, still kept the practice of chanting, learning, preaching and copying several famous sutras such as Viên Giác [Sutra of Complete Enlightenment], Pháp Hoa [Lotus Sutra], Hoa Nghiêm [ Huayan (= Avatamsaka -CH) Sutra], Nhân Vương H Quc [Benevolent King Sutra] and Kim Cương [Diamond Sutra]. A special account in the Thin Uyn Tp Anh [A Collection of Outstanding Figures of the Zen Community]12 reveals vividly that the Diamond Sutra was recited, studied, lectured and copied by Zen monks and nuns such as Thường Chiếu , Thanh Bin , Gii Không and Diu Nhân. Instead of not relying on scriptures and only focusing on meditation on self-nature, these Zen monks and nuns of Vietnamwholeheartedly devoted their time and energy to study and practice according to the messages stated in the Diamond Sutra . They were not only mastering the philosophy of the sutra but also became enlightened from it.”
(Thich Hanh Tuan)

----

Previous Vietnamese version

Khác bit ca Thin Vit Nam

C Thượng to Thích Hnh Tun là mt trong s rt ít người nhn ra— ít ra là mt văn viết, tài liu xut bn— vic hc hi , hành tp Thin Vit nam rt khác vi hc tp Thin Tàu, vi điu bù lu , bù loa “Giáo ngoi bit truyn , bt lp văn t.

Trong tiu lun ca TT, còn có my điu thú v nói lên s liên quan gia thin hc VN và kinh Kim Cang , kinh Viên Giác , kinh Hoa Nghiêm, đc bit là kinh Kim Cang, vn là mt kinh có nhiu duyên gp g, xúc tiếp, trao truyn, hc hi, cm ng vi tăng ni, thin gi và Pht t VN.

*

“Ngược li vi Thin sinh ca Trung Hoa, trong truyn thng Thin ca Vit Nam, ngoài vic nghe theo thông đip ca B Đ Đt Ma, còn thêm vào vic hành trì ca mình bng nhng thi khoá tng nim, thuyết ging và in n sao chép nhng b kinh ni tiếng như Kinh Viên Giác, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Nhân Vương H Quc, Kinh Kim Cang. Đc bit hơn na, trong Thin Uyn Tp Anh (10) ghi rõ rng Kinh Kim Cang đã được trì tng, nghiên cu và thuyết ging cùng vi s in n sao chép bi các v Thin Sư như Thường Chiếu, Thanh Bin, Gii Không và Diu Nhân. Thay vì không y c vào văn t kinh đin mà ch tp trung vào vic quán chiếu t tính đ giác ng nghĩa lý sc không, nhng v Thin sư này đã đ ra nhiu thì gi và tâm lc ca mình đ nghiên cu hc hi song song vi vic thin tp theo nhng tư tưởng thâm áo chưá đng trong Kinh Kim Cang. Vì vy, các Ngài không nhng ch thâm hiu triết lý ca Kinh Kim Cang mà còn tr nên gii thoát giác ng cũng t Kinh Kim Cang.” (THT)

----

REF

https://thuvienhoasen.org/images/file/5vU7cJ1G0QgQAJYl/kinhkimcang-thichnhanhtuan.pdf

http://thuvienhoasen.org/images/file/5vU7cJ1G0QgQAJYl/kinhkimcang-thichnhanhtuan.pdf


No comments:

Post a Comment