Wednesday, November 16, 2016

Tự Do                                                              *

Thy ra rng :

Cây c chúng thích thế nào là mc thế y. Con người có th o ép, un nn chúng mc , ln theo ý mình phn nào, nhưng làm quá chúng s héo úa, hay chết.

Tuy ct ta có th làm cây lá đp ra, gn gàng hơn theo mt thm m ca con người, nhưng t chúng đ t do chúng cũng có v đp hoang ‘di’ riêng , và cũng ‘đp theo mt trình t riêng’ và ‘ngăn np’ theo mô thc riêng ca tng loi. S đi xng, cân xng trong thiên nhiên ( symmetry and asymmetry in Nature) to nên ngăn np, trình t y.

Đó gi là T do cây c. Sc sng trong nó tuôn n, mãnh lit.

Làm nh “ The Constitution of Liberty” ( S Cu Thành ca T Do) ca F. Hayek.

Và đây đó ông viết:

'Emergencies' have always been the pretext on which the safeguards of individual liberty have been eroded.
‘Nhng lá chn cho t do cá nhân luôn b nhng cái gi là “vì lý do khn cp” làm hư hoi ’

No comments:

Post a Comment