Wednesday, November 30, 2016

Poasis- tập thơ của nhà thơ-giáo sư Pierre Joris

Dch hai bài trong tp Poasis

                       *

                                                 “The errancy of language
                                               which never reaches its mark”

but it does, it always does
   hit the mark
       seeing as in relation
to language every human
                     is a mark
    one of them suckers
       never gets an even break
always jagged
           the end, the beginning, paradise
& the rest that speaks us
                    as it finds its mark
          right between the eyes of
               Cain whose genealogy
        is ours, whose language
is meat and sinews

----
Translation :

                                    “S nhm ln ca ngôn ng
                                       không bao gi đt đích” *

nhưng nó vn luôn đp vào mc tiêu
        khi nó nhn din
            con người là đim du
nơi
có mt đim
                  mãi thua
      không bao gì được hòa
luôn b đng di
           đim cui, đim đu, thiên đàng
& nhng điu còn li v chúng ta
                    ngay gia đôi mt ca Cain
        người có gia ph
             (cũng) là gia ph ca chúng ta
        trong đó, ngôn ng
là tht vi gân

Notes :
1. Pierre Joris (1946- ), nhà thơ, dch gi, giáo sư đi hc, trước dy UC San Diego, sau SUNY Albany ti 2013. Ông là người M, gc Luxembourg, đã xut bn khong 20 tp thơ, trong đó có Poasis (2001). Ông cũng cùng nhà thơ Jerome Rothenberg, biên tp 3 b thơ tuyn nhiu tác gi đ s, Poems for the Millennium: The University of California Book of Modern & Postmodern Poetry. P. Joris ưa thích thơ Paul Celan và đã dch nhiu cun thơ ca Celan ra tiếng Anh và tâp hp trong nhan đ “Breathturn Into Timestead
2. Ngôn ng, như mt dng c, phương tin đ mô t, truyn đt, cm thông v.v.; mt sáng to cn thiết, đc đáo, đáng hãnh din ca con người, tưởng rng hu hiu lm, nhưng nhiu khi cũng gây rt nhiu hiu lm. Đó là chưa k có nhiu kinh nghim trc tiếp, khi được thut li qua con đường ngôn ng , thường mang theo rt nhiu vn đ; nhiu khi người đc còn ng nhn, hiu lm nhiu cách. Ví d, kinh nghim nhà Thin và nhng tường thut, din t qua ngôn ng. đây, nhà thơ P. Joris, người chuyên dch thơ, gii 3 th tiếng Pháp, Anh, Đc, người đã lăn ln, chơi vi ch c cuc đi, cũng nói đến hai tác dng ca ngôn ng.
* Ý nói : S nhm ln ca ngôn ng không din đt được điu mun nói

----
2 poems for Pens

1.
black & blue
the inks mix
sky of o’color
a fountain
pen like a big
beaked bird,
           childhood
games and smells

2.
I see the pen
poised, the shadow it throws,
the indents in the wooden
underbelly below the nib,
like sharkgills,
                   the meat eating
metaphor
i.e. writing instrument.

Bài ngn s 2 trong “ 2 bài thơ gi bút

2.
Tôi thy cây bút,
an thn to v, đ bóng
ch lõm nơi bng dưới nó
dưói ngòi viết
như mangcámp,
               ẩn d
ăn tht
nghĩa là, dng c viết. *

* nghĩa vòng ngược, “đá” ngược.

http://www.samizdateditions.com/issue7/review-poasis.html

No comments:

Post a Comment