Wednesday, September 19, 2018

Ông Tổ Tâm Công ( LHNam)

Tâm Công ( Psywar is just a poor, general translation/description of it in English ) -như cách của Triều liệt đại phu, Hàn lâm thừa chỉ học sĩ Nguyễn Trãi làm vào thế kỷ 15-- là phương kế, cách thức chiến tranh tâm lý ở mức tinh tế nhất, khi dùng ngôn từ, lý lẽ, sự thuyết phục , lay tâm con người mà vào thời đó, ở cả Đông phương và Tây phương chưa thấy ai nghĩ ra được như cụ Ức Trai.
Trong thời cận đại từ thế chiến II, có những chuyên gia về PsyOp ( psychological operations),hoặc Hearts and Minds bắt nguồn từ Việt Nam cộng hòa và Hoa kỳ , nghiên cứu và cho thực thi một số điều mang ấn tượng như tâm công, tức là khởi đi những "'chiến dịch' đánh vào suy nghĩ, tâm tình, hay động cơ tâm lý của địch để giành thắng lợi, cũng như giải thích, vận động, "lấy cảm tình" quần chúng.
Kế hoạch viết chữ " Lê Lợi vi quân, Bách tính vi thần" với nước cơm trộn mật cho kiến ăn hiện chữ cũng là một kế sách của Tâm công.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hearts_and_Minds_(Vietnam_War)


No comments:

Post a Comment