Sunday, March 22, 2015

Tưởng Niệm Gạc Ma

Xiết bao cảm thương dành cho 64 quân nhân tử sĩ đã anh dũng nằm xuống đảo Gạc Ma 27 năm trước, để quyết tâm hy sinh trong ý chí muốn giữ vững bờ cõi. Nhân dân sẽ không bao giờ quên tấm lòng vì nước và 64 cái chết tức tưởi, oan khuất của các vị— nhiều người tay không chống giặc, và cũng được lệnh không nổ súng.

No comments:

Post a Comment