Saturday, September 24, 2016

Cốt Tủy ( The Aim)


Cốt tủy của đạo Phật là học hỏi, hành tập để Giải thoát, như chính Đức Phật nói : “Như nước biển chỉ có một vị là vị mặn; đạo của ta cũng chỉ có một vị, đó là vị Giải thoát”. (*) Còn nói như nhà Phật học, Phạn ngữ học Kimura Taiken (Mộc Thôn Thái Hiền) thì là : để tìm được chỗ an ẩn tối cao cho kiếp nhân sinh.

Ý nghĩa hẹp của Giải thoát là dần dần trong những hoàn cảnh, trường hợp sinh tồn, khi gặp cảnh khốn khó, buồn khổ, nạn tai, lâm nguy v.v., hãy nhớ cách mình đã học tập, hành tập an tâm, định tâm sao đó với thầy, qua các pháp môn, để tâm an định, ví dụ an được như núi thì tuyệt vời, và khó bị lay động, xoay chuyểntrong những hoàn cảnh như thế, tức là đã hiểu đạo lý, có được phần nào Nhất tâm, trí tuệ nhà Phật để “giải thoát”, gỡ được, giải được, hóa được nhìều phiền não, âu lo, buồn khổ, sợ hãi v.v. trong những lúc rơi vào khổ nạn, hay suy yếu như bệnh tật, ốm đau hay lúc sắp phải vĩnh biệt hồng trần. Ý nghĩa rộng là Giải thoát trong chính cuộc đời— ở đây và bây giờ. Giải thoát cho tâm hành, tâmthức, tâm tư, tâm linh khỏi ba độc Tham, Sân, Si, khỏi bệnh, tật của lục dục,thất tình, khỏi vướng mắc, trầm tỏa của cõi hữu hình , vô hình (visible and invisible realms and sentient beings), hay siêu hình (metaphysical realm) để thăng hoa và hoàn thiện.

Và để mở rộng Từ Bi, thánh thiện.

----

The principal aim, the core meaning of Buddhism is to teach practitioners the way to Release/Deliverance —Release from sufferings, as Buddha Shakyamuni proclaimed : Like the sea has only one flavor, the flavor of salt, my way to Enlightenment has only one flavor : the flavor of Release/Deliverance. The Buddhist scholar Kimura Taiken said : the aim of Buddhism is to find the highest calm, “resting” abode for the human life.

The narrower sense/meaning and aim of Release in Buddhism is to help practitioners relieve the “feelings”, the perceived notion of suffering, affliction in case of grave situations of hardship, sadness, sickness, or danger. When faced with such circumstances, please remember how your teachers teach you ( or how you diligently learn by yourself) meditations on how to calm your mind, how to concentrate your mind (sati & samatha) to calm yourself, to stay in a tranquil, unmovable state of body and mind. If, somehow, you can retain calm, and unmoved/unaffected like a mountain, that’s far out, exquisitely excellent. If you are able to control, stay calm often, that means you have reached a level of calm, a degree of concentration (samatha), and some wisdom from the house of Buddha to do the “favor” to yourself on the road to disentangle, resolve, free yourself from those sufferings, especially when in grave sickness or at moment of death. The wider sense of Release/Deliverance is to release, to free/deliver our “soul”, our heart and mind— right here and now— from the built-up entanglements, worries, sorrow, infatuation, confusion, resentment etc. inside ourselves. Release for our volitional, psychical, psychological, mental acts from the three poisons (akuśala-mūla): Greed , Aversion, Non-Realizing/Obstructed mind (frequently translated from Pali or Sanskrit as Ignorance). Release from the sensual-emotional-affected burdens of Passion-Infatuation, Hatred/Aversion, (Over)joy, Anger, Mourning, Pleasure (these are more monk-like “instructions” ); freedom from the burden, entrapment, confusion, complication, muddle of the invisible, metaphysical realms. Released, free from these to “transcend” and elevate.

And to open wide Compassion, Benevolence.


Note :

* Kinh Tăng chi bộ III, chương 8 pháp

    Anguttara 8.19

 

https://suttacentral.net/an8.19/en/sujato---Like
Comment

No comments:

Post a Comment