Friday, September 2, 2016

Nhân giỗ nhà thơ Thanh Tâm Tuyền năm thứ 10
Tạp chí online Gió O tập hợp một số bài viết về Nhà thơ Tự do Thanh Tâm Tuyền (1936-2006)


                                                       * *


http://www.gio-o.com/DaiSu/ThanhTamTuyenGio10Nam2016.html

No comments:

Post a Comment