Friday, August 26, 2016

Cách MạngCách Mạng


Lỗ Tấn , trong truyện Ả Q , có nói đại ý như sau về ý nghĩa của Cách Mạng, qua miệng một nhân vật:

Cách Mạng là Cách cái Mạng của mình đi,[( trong đó là gia đình mình, gia đình những người khác trong xã hội ), tức là Đứng lên , Làm việc để Thay đổi ( cách = cách tân, thay đổi, cải cách v.v.) để tiến bộ, sung túc, thịnh vượng, thăng hoa.]


Đồng bào à,

Hãy Cách cái Mạng của con mình, nhà mình, làng xóm, xã hội, đất nước  mình đi.


Rừng đã hết, Biển đang chết, Sông đang nguy khốn, Cá đã chết, và Người đang  đối diện bao nguy tai, độc hại

No comments:

Post a Comment