Friday, August 12, 2016

Nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt, hủy hoại môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh, với xác suất cao

CHÂN HUYỀN·MONDAY, MAY 9, 2016
* *
Theo tính toán sơ khi ca tôi, thì dưới đây là các nguyên do đưa đến ô nhim đc hi ln lao do nhà cm quyn VN, cng vi Formosa Hà Tĩnh Steel gây ra và đã giết hihàng trăm tn cá, sinh vt dưới bin, hy hoi san hô v.v. , môi trường bin VN
1. Nguyên nhân chính : Cho phép lượng x thi quá ln. Theo giy phép 3125 ca BTNMT thì cho thi ti 45000 m3/ngày. Có mt đon văn trong QCVN52/2013BTNMT khiến mt s người, ngay c trong gii , hiu lm, nếu không nghĩ thu đáo, đó là đon v nng đ ti đa Cmax ca các hóa cht đc hi , mà QCVN 52 dn ra công thc :
Cmax= C x kq x kf
vì có s liên h vi h s lưu lượng ngun thi kf (1). Đó là nng đ ti đa
được CHO PHÉP. Nhiu người lm tưởng đó là nng đ ti đa đã phát hin được , vì nó có liên h vi h s kf , trong đó vi ngun thi có F ( lưu lượng ngun thi) >5000 m3/24hr thì vn dùng kf như thế dù khi lượng chy có là 45000 m3/ngày như giy phép 3215 tBTNMT cp. Xin nhc li đó có nghĩa là nng đ ti đa được cho phép ti mt ch cũng xa xa không gn b, không phi là ch người ta sinh hot , tm , thy sinh lui ti, ví d xa ra t 5-10 km tr lên. Đó không phi là nng đ ti đa kim nhn , đo lường được trong vùng b đc nhim.
Bây gi hãy nghĩ đ tính như sau :
Cmax= C x kq x kf
vi kq = 1, 3 như ti Sơn Dương, kf = .9
Do đó, kq x kf = 1.17
Ly tt c các thông s ô nhim t tng các ch/rn lơ lng [ M : total suspended solids = TSS], tc ý Quy chun nói là nng đ C trong bng ca QCVN52, tng phenol, đến Xianua (Cyanide), Cadmium, Crom VI v.v., nhân vi 1.17 thì ra nng đ ti đa cho phép như quy đnh trong quy chun QCVN52/2013 cho biết. Ví d ly nng đ Xianua trong ct B ( phn 2 , hình 1) là 0,5 nhân vi 1.17 thành 0,585 mg/L như s thy cho phép trong giy cp phép 3215. So sánh vi tiêu chun hay quy chun ca các nước và Hoa kỳ , q/chun trong QCVN 52 không t hay sai bit nhiu, ngoi tr lượng Cadmium . So sánh hình 1 v nng đ cho phép xa b vi EPA Hoa kỳ.
Nhưng nguyên nhân chính yếu, theo tính toán ca tôi, đã gây ra cái chết ca hàng trăm tn cá là vì lưu lượng x vào v trí bin nơi tiếp nhn vn quá ln. Hãy c tưởng tượng ( và tính) như sau: Nếu anh liên tc đ nước mui vào mt chu nước trong không mui, thì dn dn nó s mn lên là vic đương nhiên. Hung h anh liên tc đ, như giy cp phép cho là 9 ln ln hơn (45000 m3/ ngày đêm) , như thy trong F >5000 m3 trong hình 3 , d kf có th vn dùng là 0,9. Theo báo cáo và Khâu Nhân Kit ca Formosa tha nhn mi ngày Formosa thi 12000 m3, tc gn hai ln rưỡi con s F =5000 m3
2. Nguyên nhân chính th hai , là lượng Cadmium đã thi quá cao. Tuy vi QCVN52 là 0,1mg/L = 1 x e-7 g/cm3 ( nếu c tính khi lượng riêng ( hay t trng) ca nước bin
là 1 [thc ra , trung bình là 1.029g/cm3 ]. Đây cũng là nng đCadmium cho phép—
HI XƯA— tApril 30, 2007, bây gikhông còn dùng na, theo ifc.org ( International Financial Corporation, thuc World Bank Group). H/kỳ nng đ cho phép thi là 3 x e-10 Idaho, và Washington State (2) , tc 333 ln ít hơn
3. Nguyên nhân chính th ba : Nước thi đã không được x lý đúng đn, và đy gian di.
4. Lượng Xianua (Cyanide) cho phép trong nước thi công nghip các nhà máy luyn st
thép Hkỳ trung bình mi ngày , trong 30 ngày liên tc là 2.73 x e-7 g/cm3, trong khi đó theo giy phép cho là 5.85 x e-7, tc nhiu hơn c hai ln Hkỳ
5. Lượng tng các cht rn lơ lng ( TSS) Hkỳ cho phép là 5 x e-6 g/cm3; giy phép 3215 cp cho hn là 1 x e-4, tc VN cho x 20 ln TSS hơn.
Các điu 3, 4, 5 v nng đ các cht ô nhim (pollutants) [ trong QCVN52 cũng
gi là thông s ô nhim] có th ch áp dng đúng vi lưu lượng F khong 5000 m3,
nếu là 12000 m3 thì tính tương đương phi gn 2.5 ln bi s.
Nhưng điu quan trng nht vn là s vic phi có đi ngũ đ giám sát và thanh tra
vic xà thi ca Formosa HT tch/quyn VN, ít nht là ba đim sau đây, dù là
trong nhng cách thc đơn gin, tng quát nht
a) Giám sát và thanh tra vic có thc s x nước thi công nghip— sau khi đã được x lý— hay không (3). Không th ch đ FHS báo cáo thôi. Vì chuyn x lý nước thi rt quantrng và tn kém
b) Giám sát , thanh tra thiết kế, máy móc đo lường , v trí đt đ, ai giám sát, báo cáo các máy quan trc t đng, h thng ngưng ngt khi quá ti
c) Giám sát , thanh tra vic xúc ra các đường ng thi và các hóa cht đc lên đến
hàng my trăm tn.
Điu thê thm, quái g và b i, đê tin là tt c các cp cao nht trong đng và nhà nước đã không làm, mc k , không đ ý đến, cng vi không dám làm , vì đã ăn nut hết bao nhiêu tin hi l, mua chuc ca bn đu não Formosa ri. Làm sao tin được báo cáo ca bn FHS, khi nhà cm quyn đ chúng hành x như mt nước nh trong mt nước, chng ai dám làm gì, kim gì , ngay c khi cn đến ?
Ts Nguyn Duy Thnh tin rng trong vòng 1 ngày, ly mu, và làm xét nghim có th
tìm ra nguyên nhân. Tôi đng ý vi ông, nhưng mun chính xác hơn thì phi ngay
hôm 4 , hay 5 tháng 4,tc đã hơn 1 tháng

Notes:
REF


LikeShow more reactions
Comment
6 Comments
Comments
Chân Huyền So sánh C cho các thông số trong QCVN52/2013 và giá trị trong giấy phép cấp cho Formosa HT: không xê xích bao nhiêu chỉ 17% hơn., tức lấy C nhân với 1.17
Chân Huyền Giấy phép cấp xả thải số 3215. Điều 1 trong Quyết định có nói cho xả tới 45000m3 ( 45 ngàn mét khối) mỗi ngày ! !

Chân Huyền's photo.
Chân Huyền C trong giấy phép 3215

Chân Huyền's photo.
Chân Huyền Hệ số lưu lượng kf

Chân Huyền http://danviet.vn/kinh-te/neu-lam-dung-quy-trinh-xa-thai-formosa-phai-mat-2-3-ty-usd-676732.html
Chân Huyền http://kenhsao.net/.../toi-chi-can-1-ngay-la-tim-ra...Theo TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa HN), cơ quan chức năng đang đi lòng vòng trong việc tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.
KENHSAO.NET|BY KENHSAO

No comments:

Post a Comment