Monday, August 1, 2016

Ngót ngát            *

Trồng cây rau ngót

Nhớ Mẹ
       với những bát canh
              ngọt
              nồng thơ ấu


Ngăn ngắt nhớ thương

       mở cánh lá
hình tim thon
    viễn du
       từ độ
          trăng mới chớm
              đến tròn xuân
                      tìm lốiQuê hương
    đang chết cuối trời
Như được
    hồi sinh     
       giữa
    hai khoang
      mộng.

    7/2016
No comments:

Post a Comment