Saturday, August 13, 2016

12 Quy Luật của Saul D. Alinsky

                                                                 * *

Khong 27 năm trước , mt anh bn nhà thơ nh dch quyn sách này (ta đ “Rules for Radicals”) ca nhà hot đng [M thường gi là nhà t chc c/đng ( community organizer), ví như T/thng Obama cũng là mt người như thế, trước khi thành T/thng M], nhà hun luyn chiến thut Saul D. Alinsky dưới đây, vì anh bn có ý nghĩ nên gii thiu nhng cách hot đng xã hi, ch/tr M đến cng đng Vit hi ngoi, và nếu có th vào trong nước. Tôi dch được gn na thì anh em phi xa nhau vì nhiu lý do, nay thy cơ duyên có th dùng mt s ý tưởng v quy lut đ giúp các nhóm dân ch đy mnh phong trào nên tôi dch li 12 quy lut này đ mi người tìm hiu, hc hi.

Bun thay, nhân duyên li cho thy, sau 27 năm , nhng người h/đng cho Dân ch, Nhân quyn, xã hi dân s cũng mi bt đu tìm hiu v các cách thc, phương pháp đu tranh đ thành công hơn, trong đó có hai, ba cách ( quy lut) mà Alisky ch dn đã được nhiu nhà hot đng sau này áp dng , ví d như nhóm Otpor Serbia vi Srdja Popovic , Slobodan Djinovic v.v., nhóm Zimbabwe ( MDC= Movement for Democratic Change) vi bàn tay trên mông bò va làm “nhãn hiu” hay thương hiu, va là mt cách làm vui, tràn lan ph phường. Đó là : “H hóa” , biến các nhân vt thi tha, dơ bn hay đc tài, tham nhũng , hoc hành vi thái đ ca chúng thành nhng tên h hay trò h trong mt công chúng, cũng như to nhng “game” đy hng thú đ tn công s l bch, sai trái, tính đàn áp ca mt nhân vt, thái đ, hoc chính sách là hai trong nhng đ ngh nhiu nht ca các nhà chiến lược hay hun luyn viên cho các phong trào khi xướng và xây dng dân ch nhiu nước .
---Tôi dch 12 q/lut [trích ra 8 q/l ở đây] , thnh thong dch thêm góp ý [phn trong ngoc đơn cung] ca G. Beck
Saul Alinsky’s 12 Rules for Radicals


* RULE 1: “Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have.” Power is derived from 2 main sources – money and people. “Have-Nots” must build power from flesh and blood
Q/lut 1 : “ Sc mnh không phi ch là th các bn có, mà cng vào đy là th k đch “nghĩ” là bn có”. Sc mnh đến t 2 ngun— tin và con người. “ Nhng người không ca (= tc nhng người đu tranh ( thường có rt ít tài sn= the Have-nots) phi xây dng t m hôi, xương máu

* RULE 2: “Never go outside the expertise of your people.” It results in confusion, fear and retreat. Feeling secure adds to the backbone of anyone.
Q/l 2 : “Đng bao gi nói, viết, truyn ti điu gì người trong nhóm ca bn khó chia s, cm nhn.” Nó s đem li ri rm, âu lo, và thi thoát. Khi cm thy an toàn/vng chãi, ai cũng thy manh thêm.

* RULE 3: “Whenever possible, go outside the expertise of the enemy.” Look for ways to increase insecurity, anxiety and uncertainty.
General William T. Sherman, whose name still causes a frenzied reaction throughout the South, provided a classic example of going outside the enemy's experience. Until Sherman, military tactics and strategies were based on standard patterns. All armies had fronts, rears, flanks, lines of communication, and lines of supply. Military
campaigns were aimed at such standard objectives as rolling up the flanks of the enemy army or cutting the lines of supply or lines of communication, or moving around to attack from the rear. When Sherman cut loose on his famous March to the Sea, he had no front or rear lines of supplies or any other lines. He was on the loose and living on the land. The South, confronted with this new form of military invasion, reacted with confusion, panic, terror, and collapse. Sherman swept on to inevitable victory. It was the same tactic that, years later in the early days of World War II, the Nazi Panzer tank divisions emulated in their far-flung sweeps into enemy territory, as
did our own General Patton with the American Third Armored Division.
(This happens all the time. Watch how many organizations under attack are blind-sided by seemingly irrelevant arguments that they are then forced to address.)


Q/l 3 : “Bt c khi nào có th, hãy tn công vào ch yếu ca đi th, tc nhng ch chúng l ra yếu kém, không chuyên nghip.” Tìm nhng đim mà k đch t ra bt an, âu lo, hoang mang mà đánh vào đy.
Tướng William Sherman, người vẫn còn là nỗi “kinh hoàng” cho dân miền Nam (Hkỳ từ thời Nội chiến trở đi) là một thí dụ cho việc "đi ra ngoài kinh nghiệm của kẻ địch. Từ trước tới giờ, chiến thuật và chiến lược luôn đi theo các khuôn mẫu tiêu chuẩn. Các đoàn quân đều được tổ chức và vận hành theo tiền phương , sườn và hậu tuyến, cũng như có các hàng truyển tin, tiếp vận. Các chiến dịch vẫn thường dùng là tấn công vào sườn quân địch hoặc cắt đường tiếp vận, hay thông tin, hoặc tấn công phía hậu.
Đến ông Sherman, trong trận nổi tiếng  thì vị tướng này “buông lỏng” thế trận, không còn giữ quân kiểu phân bố trước, sau , hay hình thức nào; và binh sĩ đi đến đâu thì kiếm quân lương sinh tồn ở đấy. Quân miền Nam, do không hiểu được thế trận như vậy nên trở thành bối rối, hỗn loạn, kinh sợ,rồi tan vỡ. Shermantừ đó chiến thắng. Những đoàn quân xe tăng Panzer của Nazi Đức, trong những ngày đầu Thế chìến II, cũng đã sử dụng lại chiến thuật này để càn quét, tiến sâu vào vùng địch. Quân của tướng Patton của ta cũng đã ứng dụng ch/thuật này trong Sư đoàn Ba Thiết giáp.
G. Beck góp ý: Điu này thường xy ra lm. Đ ý, s thy nhìu khi t chc b tn công thường t ra "b mù" không gii quyết được nhng chuyn như 'lc đ" mà qun chúng đưa ra.

* RULE 4: “Make the enemy live up to its own book of rules.” If the rule is that every letter gets a reply, send 30,000 letters. You can kill them with this because no one can possibly obey all of their own rules. (This is a serious rule. The besieged entity’s very credibility and reputation is at stake, because if activists catch it lying or not living up to its commitments, they can continue to chip away at the damage.)
Q/l 4: "Khiến cho bn đch phi tuân th theo nhng lut chúng to ra." (Ví d) nếu chúng bo mi thư (khiếu ni) gi đi , s nhn được hi đáp, thì hãy gi 30000 thơ. Chng có mng nào có th tuân theo tât c các lut chúng to nên. Beck góp ý : Đây là chuyn quan trng: Vì nếu chng minh được k đch không gi li ha, không làm đúng cam kết, th chúng s b qun chúng ty chay.

* RULE 5: “Ridicule is man’s most potent weapon.” There is no defense. It’s irrational. It’s infuriating. It also works as a key pressure point to force the enemy into concessions .
Q/l 5 : " Chế nho là mt trong nhng "vũ khí" rt mnh”. Cc khó đ đi phó vi chiêu này. Đìu này có v "phi lý, l lùng" lm, mà điu này cũng to phn n. Và nó cũng rt hu hiu đ to áp lc khiến đi phương phi nhượng b .
[ Hãy biến đi phương thành nhng phường tung, nhng tên h trong các sáng kiến tn công, càng tt hơn khi nhm vào nhng điu chúng không gi đúng li ha, trong chính "nguyên tc” chúng đt ra— CH qung din].

* RULE 6: “A good tactic is one your people enjoy.” They’ll keep doing it without urging and come back to do more. They’re doing their thing, and will even suggest better ones.
Q/l 6 : “Mt chiến thut hay, hu hiu là mt ch/thut mà người ca bn ‘enjoy’ ”. H s c tiếp tc làm ch/thut y không cn nhc nh , và ngày càng làm nhiu hơn. (Như thế) tc là h làm vì khoái trí. Và có th chế thêm nhiu trò hay hơn.

* RULE 7: “A tactic that drags on too long becomes a drag.” Don’t become old news. (Even radical activists get bored. So to keep them excited and involved, organizers are constantly coming up with new tactics.)
Q/l 7 : “Mt chiến thu xài hoài, kéo dài mãi hóa thành nhàm chán.” Đng t biến mình thành ‘xưa ri Dim
Beck góp ý : Nhng k hot đng cũng là người, cũng cm thy cái chán ca ch/thut khi nó tr thành nhàm. Do đó ngưòi t chc, hun luyn hãy to nhng cái mi, hp dn

* RULE 8: “Keep the pressure on. Never let up.” Keep trying new things to keep the opposition off balance. As the opposition masters one approach, hit them from the flank with something new. (Attack, attack, attack from all sides, never giving the reeling organization a chance to rest, regroup, recover and re-strategize.)
Q/l 8 : “ Duy trì áp lc ( lên k đch)”. Luôn to ra nhng ‘trò/chiến thut’ mi làm đi phương luôn (cm thy) b mt thăng bng. Khi đ/phương đã hiu rõ li tn công ca môt ch/thut, hãy ‘đánh vào thân chúng’ bng nhng đòn mi. [ my websites trích dn khác: rule 10 viết : "The major premise for tactics is the development of operations that will maintain a constant pressure upon the opposition." It is this unceasing pressure that results in the reactions from the opposition that are essential for the success of the campaign. ( “Tìn đ quan trng cho chiến thut là phi khai trin được các hot đng, chiến thut khiến k đch luôn phi ng phó vi ta.” Chính vic luôn to áp lc s to nên phn chính yếu ca s thành công 


----

http://www.bestofbeck.com/wp/activism/saul-alinskys-12-rules-for-radicals


No comments:

Post a Comment