Sunday, September 25, 2016

Trên Đỉnh Cao

                                    tặng tất cả Phật tử


Trên đỉnh cao

Con đại bàng Trí tuệ

       bay

       đậu

       vào

       Lòng

    Bà Mẹ Từ Bi
       
       thở

       ngủ

       thức

       hót.---


On the Summit


                                     to all Buddhists,


On the summit

The Wisdom eagle


        flies

        and

        descends

        into

        the lap of

       Mother Compassion,

       breathes

       sleeps

       wakes up

       sings.
     

No comments:

Post a Comment