Wednesday, May 9, 2018

Chích lý thiên trùng... (隻履千重...)


                                     * *


Chích lý thiên trùng ẩn ước triêu huy tà cốc khẩu
Song kiều tuyệt lãnh mông lông thệ thủy trục vân không


     履千 隱約朝暉斜谷

       絕嶺曚曨逝水逐雲空Một chiếc dép đi nghìn trùng thấp thoáng  nắng mai nghiêng cửa động
Đôi cánh non trên vạn nẻo mịt mùng nước cuộn đuổi trời mây


          * *

Như một dáng mây, hồn của truyện và hai câu đối “lồng lộng chim bằng” của thầy Tuệ Sỹ trong truyện ngắn/tùy bút "Sư Thiện Chiếu" đi theo hơn 35 năm.

 CH


---

Th/khảo

https://hoavouu.com/a22075/su-thien-chieu


No comments:

Post a Comment