Saturday, May 11, 2013

Phần đầu, đoạn hai của Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa kỳWE hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of happiness—That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and happiness.CHÚNG TÔI minh định rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng là một chân lý hiển nhiên; rằng Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, tách rời, trong đó có quyền Sống, quyền có Tự do và Mưu cầu hạnh phúc—Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được thành lập trong chốn Nhân quần; (tiếp) nhận được những quyền lực chính đáng từ sự đồng thuận của người dân; rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó làm hư hoại những cứu cánh này thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó, và lập nên một chính quyền mới, đặt nền tảng trên những nguyên tắc, và phân bố/tổ chức quyền hành theo một Mô hình /Thể chế nào đó, mà họ cảm thấy rất có thể sẽ mang lại An toàn và hạnh phúc cho họ.                                              Hin Minh dịch


No comments:

Post a Comment