Wednesday, July 1, 2015

Tàu xây cất đại...

Năm nhóm đá gọi chung là Đá [đá-đất= reef, reefs= cấu tạo bao gồm đá ( rock), đá sỏi nhỏ lớn (pebbles), đất sét (clay)] gồm Đá Ga Ven ( Gaven Reefs), Đá Gạc Ma (Johnson South Reef), Đá Tư Nghĩa( Hughes Reef), Đá Chữ Thập ( Fiery Cross Reef), mà khựa đã đổ công lấp đất đá để xây thành đảo nhân tạo, trong đó dài nhất là trên Đá Chữ Thập , dài gần 2.7 km (3000 yards), chắc nhiều phần là có phi đạo, và mới đây là Đá Su Bi 3.3km ( Subi Reef)
Satellite images show China has built an artificial island covering 75,000 square meters—about 14 football fields—that includes two piers, a cement plant and a...
WSJ.COM|BY JULIAN E. BARNES

No comments:

Post a Comment