Friday, July 24, 2015

Vô ngôn độc đối...


Vô ngôn độc đối đình tiền trúc

Sương tuyết tiêu thời hợp hóa long.

Nguyễn Du無言獨對庭前竹 

霜雪消時合化龍

阮攸

No comments:

Post a Comment