Saturday, May 10, 2014

Biểu tình chống Trung quốc xâm lược nhân vụ dàn khoan HD 981 sáng ngày 5/11/2014 tại Hà nội

Nguồn ảnh:: Facebooker Lê Anh Hùng

https://www.facebook.com/lehunglpa?fref=ts
Lực lượng biểu tình thực sự đã vào cuộc, với những biểu ngữ và khẩu hiệu mạnh mẽ, quyết liệt. 


Lê Anh Hùng's photo.
Lê Anh Hùng's photo.
Lê Anh Hùng's photo.
Lê Anh Hùng's photo.
Lê Anh Hùng's photo.
Like ·  · 

No comments:

Post a Comment