Friday, May 23, 2014

Hình ảnh đầu tiên

     của một nghĩa như trong “ Tùng Ðịa Dũng Xuất”


Như các Bồ tát trong phẩm “Tùng Ðịa Dũng Xuất” ( Từ Ðất Dấy Lên) của Kinh Pháp Hoa, từ mặt đất của cõi Ta bà này dấy lên hộ trì kinh, những đứa con dũng liệt, tinh tấn và tâm thành nguyện bảo vệ đất nước cao đẹp vô bờ sẽ xuất hiện. Và đây là hình ảnh đầu tiên.

Regardless of her religion, this image of self-immolation again appears in our beloved Motherland to remind us of our history against the invasion of the Chinese, Northerners or foreign invaders and tell each one of us, “ WE ARE READY, HEARTFULLY AND TOTALLY READY” to defend our Motherland.

----

REF

Chapter 15 of the LotusSutra (Saddharma Pundarika Sutra)

 


Nguồn ảnh trên : Trương minh Đức


No comments:

Post a Comment