Thursday, May 29, 2014

Tiễn đưa Bác Lê Thị Tuyết Mai

Thắp Hương Tiễn Đưa Người

May 23, 2014 at 2:05pm

Thắp hương, lễ Phật, đọc Tâm kinh Bát Nhã để cầu nguyện và tiễn đưa hương linh người con Phật yêu nước chưa từng quen biết, Bà Lê Thị Tuyết Mai, đã đốt thân, cúng dường Tổ quốc, để thắp sáng Tâm Nguyện hi sinh vì Đất Mẹ của người Phật tử Việt.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Xin gởi sáu đóa quỳnh, tượng trưng cho sáu Ba la mật, tiễn đưa và cầu nguyện cho Bà mênh mang thanh thoát về cõi Phật thanh tịnh, an lạc, giác ngộ, giải thoát.

Gate gate, paragate, parasamgate; Bodhi svaha
(Qua, qua, qua bên kia, qua hẳn bên kia; hỡi Giác Ngộ, xin đảnh lễ)

Hiền Minh

5/23/2014


No comments:

Post a Comment