Friday, November 7, 2014

Biẹt Cấm Phòng (*)

Bit Cấm Phòng

(Tuệ Sỹ)

Ngã cư không xứ nhất trùng thiên
Ngã giới hư vô chân cá thiền
Vô vật vô nhơn vô thậm sự
Tọa quan thiên nữ tán hoa miên


dịch :

Ta ở Trời Không tầng thứ nhất
Cảnh giới vi vu cốt tủy Thiền
Không vật, không người, không mọi sự
An xem thiên nữ rải hoa miên
---

Trời Không ta ở chốn đầu mây
Thiền tọa vi vu với tháng ngày
Quán ra sự vật như hư ảnh
Lặng xem thiên nữ rải hoa bay

TN

我 居空 處一 沖天
我戒虛無眞箇禪
无物无人无甚事
坐觀天女散花綿


Notes : Sao lại dịch “Ngã giới hư vô” thành “Cảnh giới vi vu”, đó là điều “táo tợn”, đó là điều bay bổng, hay là điều “ẩn mật” ?
(*) trong tập " Ngục Trung Mị Ngữ" của Thầy Tuệ sỹ.

No comments:

Post a Comment