Saturday, November 15, 2014

Gió, Đêm, Biển

Đêm bắt đầu bằng những trận gió
    Sầm sập

            Cuốn xô
                      Thúc bách
             Mù nghẹn
                      Tán loạn
             Bạo liệt
                      Bạt mù
        Hú
Từng chập, từng chập
Trên đầu cây


Biển ầm sôi
   Cho gió thêm man rợ
         Quẫy mình
             Rống rỉ
         Xô
            Trắng xóa
                Những đợt so’ng
                     Cuồng động trào đui
         Gào thét như những ký ức điên
         Muốn vượt qua bế tắc
             Thảm họa lịch sử
             Những mùa mông muội

                     Quê nhà đâu
                     Sông núi đâu ?

   Giữa ngả nghiêng, tán bạt
        Bật gốc    rướm máu
             Những mảnh đời
                  Thác tung
                       Chín phía
                       Chia ly.

         Long Beach, Long Island, New York               
                      11/98

No comments:

Post a Comment